De bescherming van persoonsgegevens

RedactieAlgemeen

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) beschermt uw privacy. In de Wbp staat wat er allemaal wel en niet mag met uw persoonsgegevens. En wat uw rechten zijn als uw gegevens gebruikt worden. U heeft bijvoorbeeld het recht op informatie en inzage in uw gegevens. En het recht op verzet tegen gebruik van uw gegevens.

Informatieplicht persoonsgegevens

Wil een organisatie uw persoonsgegevens vastleggen, gebruiken of doorsturen? Dan zijn ze verplicht u hierover te informeren. Uw werkgever moet u bijvoorbeeld vertellen dat uw persoonsgegevens bij ziekte worden doorgegeven aan een arbodienst. Maar een organisatie hoeft u niet te informeren als zij uw gegevens verwerken wegens een wettelijke plicht. Een voorbeeld daarvan is de belastinginspecteur die uw persoonsgegevens gebruikt voor de belastingheffing.

Recht op inzage en correctie persoonsgegevens

Wilt u weten welke gegevens een organisatie van u heeft? Dan kunt u schriftelijk een verzoek tot inzage doen. De organisatie is verplicht om binnen 4 weken schriftelijk antwoord te geven. Voor de inzage mag de organisatie een kleine vergoeding aan u vragen. Zijn uw gegevens niet correct? Dan moet de organisatie uw gegevens corrigeren en de vergoeding teruggeven. De organisatie kan uw verzoek weigeren als uw gegevens nodig zijn voor de vervolging van strafbare feiten. Of om de rechten van anderen te beschermen.

Recht op motivatie

Soms weigert een bedrijf om een product op krediet te leveren. Misschien weigert het bedrijf dat omdat in uw buurt veel wanbetalers wonen. Ook kan de afwijzing te maken hebben met uw financiële positie. Bijvoorbeeld als u geregistreerd bent bij het Bureau Kredietregistratie. Een organisatie moet aan kunnen geven waarom zij u als klant weigeren.

Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden

U kunt bezwaar maken als uw persoonsgegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Zoals bij reclame op naam. U vraagt dan de organisatie uw gegevens niet meer te gebruiken. Dat kan ook om bijzondere persoonlijke redenen. Bijvoorbeeld als u als patiënt mee heeft gedaan aan een medisch onderzoek. En u komt er later achter dat een bekende van u als onderzoeker bij dat centrum werkt. U kunt u er dan belang bij hebben dat uw gegevens worden verwijderd. Of niet meer tot u zijn te herleiden.

Persoonsgegevensverwerking door de overheid

Alle overheidsorganisaties moeten zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan. Tegelijkertijd kunnen en mogen ook andere organisaties gebruikmaken van de gegevens die de overheid van u heeft. Dit mag alleen onder strikte wettelijke voorwaarden. Wilt u dat andere organisaties niet over uw gegevens beschikken? Dan kunt u de gemeente vragen naar de mogelijkheden om uw gegevens af te schermen.

Geschil voorleggen

Komt u er niet uit met een gegevensverwerkende instantie? Dan kunt u in bepaalde gevallen het College bescherming persoonsgegevens (CBP) vragen te bemiddelen. U kunt de zaak ook voorleggen aan de rechter en bij schade om schadevergoeding vragen.

Waar vraag ik geheimhouding van mijn persoonsgegevens aan?

U kunt geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar u woont of waar u heeft gewoond. U hoeft bij het verzoek niet te vertellen waarom u geheimhouding aanvraagt. Uw gegevens uit de Basisregistratie personen (BRP) worden dan niet aan derden verstrekt.

Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen

U kunt geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen. Deze beperking geldt voor alle persoonsgegevens in de gemeentelijke basisregistratie. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als u in een Blijf-van-mijn-lijfhuis verblijft. U kunt alleen voor uzelf en voor uw minderjarige kinderen geheimhouding aanvragen. Als uw kind meerderjarig is, moet het zelf geheimhouding aanvragen.

Geheimhouding persoonsgegevens niet altijd mogelijk

In sommige gevallen kunnen uw persoonsgegevens niet geheim blijven, ook al heeft u hiervoor een verzoek ingediend. Wanneer overheidsinstellingen of andere instellingen met een publiekrechtelijke taak om uw gegevens vragen, is de gemeente verplicht om uw gegevens te verstrekken. Het kan ook voorkomen dat een advocaat bij de gemeente om uw gegevens vraagt als er een gerechtelijke procedure wordt gestart waarbij u betrokken bent. In dat geval mag u eerst uw mening geven voordat de gemeente uw gegevens verstrekt.

Geheimhouding persoonsgegevens bij verhuizing

Als u binnen de gemeente verhuist waar u geheimhouding heeft aangevraagd, blijft de geheimhouding van de gegevens bestaan. Het verzoek is niet aan een bepaalde termijn gebonden. Ook als u verhuist naar een andere gemeente dan hoeft u in de nieuwe gemeente niet opnieuw een verzoek tot geheimhouding te doen.

 

bron: Rijksoverheid.nl, Rijksoverheid.nl

RedactieDe bescherming van persoonsgegevens