Het proeftijdbeding

RedactieAlgemeen, Arbeidsrecht

Het proeftijdbeding

Tijdens een sollicitatiegesprek probeert een werkgever een inschatting te maken of de sollicitant geschikt is voor de vacature binnen het bedrijf. Toch kan het erg lastig zijn om tijdens een gesprek te beoordelen of een werknemer voldoet aan de verwachtingen. Hiervoor biedt de wet een oplossing: het proeftijdbeding. De werkgever en de werknemer kunnen bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst een proeftijd overeenkomen. Er wordt dan in de arbeidsovereenkomst een proeftijdbeding opgenomen. In onderstaand stuk zal het proeftijdbeding besproken worden.

Het doel van een proeftijd is dat beide partijen elkaar kunnen leren kennen en de nieuwe situatie kunnen uitproberen zonder voor een lange tijd aan elkaar vast te zitten. Het is dus eigenlijk een soort kennismakingsperiode. Binnen deze periode kan de werkgever in principe zonder een enige reden de arbeidsovereenkomst beëindigen. Aan de andere kant bent u als werknemer in deze periode ook vrij om zonder reden met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen.

Wettelijke vereisten

Een proeftijdbeding moet aan een aantal wettelijke vereisten voldoen. Deze vereisten zijn vastgelegd in artikel 7:652 van het Burgerlijk Wetboek. Zo moet de proeftijd voor beide partijen gelijk zijn en moet de proeftijd schriftelijk overeengekomen worden.

In dit wetsartikel wordt ook een maximum gesteld aan de duur van een proeftijd. De maximale duur is afhankelijk van het type arbeidsovereenkomst. Wordt er een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangegaan voor minder dan twee jaren, dan kan een proeftijd worden overeengekomen voor de duur van ten hoogste een maand. Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die wordt aangegaan voor twee jaren of langer, dan kan een proeftijd van twee maanden overeengekomen worden. Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan een proeftijd worden overeengekomen van ten hoogste twee maanden.

Soms is het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet op een kalenderdatum vast te stellen. Dit kan het geval zijn wanneer u wordt aangenomen voor bijvoorbeeld een bepaald project en uw arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van het project. In deze situatie kan een proeftijd worden overeengekomen van ten hoogste een maand.

Let op, in enkele gevallen wordt van deze regeling afgeweken bij collectieve arbeidsovereenkomst (cao). In uw arbeidsovereenkomst staat of een cao van toepassing is. Echter, een proeftijd kan nooit voor een periode langer zijn dan twee maanden worden overeengekomen.

Wanneer u een nieuwe arbeidsovereenkomst krijgt aangeboden bij een werkgever waar u al enige tijd werkzaam bent en de functie in uw nieuwe contract vergelijkbaar is met de functie die u al uitvoerde, is het niet toegestaan om een proeftijdbeding in dit nieuwe contract op te nemen.

Een nietig proeftijdbeding

Als het beding niet aan deze voorwaarden voldoet, is het beding nietig. Wanneer het proeftijdbeding nietig is, wordt het beding buiten beschouwing gelaten. Er wordt dan verondersteld dat de arbeidsovereenkomst zonder proeftijd is overeengekomen.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Dan kunt u uw vragen stellen via 010 413 00 90.

RedactieHet proeftijdbeding