Hoe zit het nu met mijn vakantiedagen?

RedactieAlgemeen

tumblr_nxvkj6Lb3H1uiq5gto1_500

Zo rond de vakantieperiode leven er veel vragen rondom het opnemen van vakantie. In hoeverre mag uw werkgever uw vakantiedagen bepalen? Graag geven we u antwoord op de meest gestelde vragen.

Op hoeveel vakantiedagen heb ik recht?

Iedere werknemer heeft recht op vakantiedagen. Dat zijn dagen waarop het loon wordt doorbetaald, maar u niet hoeft te werken. U heeft wettelijk recht op ten minste vier keer het aantal arbeidsuren dat u werkt per week. Dit zijn de zogenaamde ‘wettelijke vakantiedagen’.

Bijvoorbeeld: als u een arbeidscontract van 40 uur hebt, dan hebt u recht op op minimaal 20 vakantiedagen per jaar. Veel werkgevers geven echter meer vakantiedagen dan het wettelijk minimum. Over die ‘extra’ vakantiedagen maakt u afspraken met uw werkgever in de arbeidsovereenkomst of in de cao. Deze vakantiedagen worden ‘bovenwettelijke vakantiedagen’ genoemd.

Het opnemen van vakantie

De werkgever is verplicht een werknemer ieder jaar in de gelegenheid te stellen om het wettelijk minimum aantal vakantiedagen op te nemen. Als er niet iets anders is afgesproken in de arbeidsovereenkomst en/of cao, dan kunt u uw vakantie opnemen wanneer u dat wilt. Er is een uitzondering: als de werkgever echt gewichtige redenen heeft om niet akkoord te gaan met het opnemen van uw vakantie. Een gewichtige reden is bijvoorbeeld: de capaciteit van het bedrijf laat het niet toe als u op dat tijdstip op vakantie gaat. Er blijven te weinig mensen over om het werk te doen.

Uw vakantieverzoek moet u schriftelijk indienen. Daarna heeft de werkgever twee weken de tijd om daar bezwaar tegen te maken. Hoort u niks binnen twee weken? Dan is uw vakantie-aanvraag akkoord.

Kan mijn werkgever de vastgestelde vakantieperiode nog wijzigen?

Ja, maar alleen als hij daarvoor gewichtige redenen heeft. Er bestaat in dat geval wel de verplichting om de financiële schade die de werknemer hierdoor lijdt, te vergoeden. De werkgever kan bijvoorbeeld terugkomen op een reeds toegezegde vakantie, wegens onverwachte drukte in het bedrijf of ziekte van een collega. De financiële schade die dan vergoed zou kunnen worden zijn annuleringskosten voor een vlucht of een geboekt appartement.

Ik ben ziek. Hoe zit het dan met mijn vakantiedagen?

Sinds 1 januari 2012 bouwen zieke werknemers evenveel wettelijke vakantiedagen op als niet-zieke werknemers. Dat is minimaal vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Vakantiedagen zijn pas officiële vakantiedagen voor een zieke werknemer, als de werknemer (u) daarmee akkoord gaat of als daar al specifieke afspraken over zijn gemakt in uw arbeidsovereenkomst of cao. Dit geldt alleen voor de bovenwettelijke vakantiedagen, want u houdt altijd recht op het wettelijk minimum aantal vakantiedagen.

Ik ben op vakantie ziek geworden. Hoe gaat dat nu met de vakantiedagen?

Als u ziek bent geworden tijdens uw vakantie, dan wordt dit in beginsel niet als vakantie aangemerkt, als u zich gelijk ziek meldt bij uw werkgever en u ervoor zorgt dat u bereikbaar bent. De periode waarin u ziek bent, zal niet van de opgebouwde vakantiedagen worden afgetrokken. Ook hoeft u geen uren op te nemen voor de dagen dat u ziek bent.

Hiervan kan worden afgeweken als u ermee instemt dat er ondanks uw ziekte, toch vakantiedagen worden ingehouden. Ook kan ten aanzien van de bovenwettelijke vakantiedagen in de arbeidsovereenkomst of in de cao een afwijkende, schriftelijke regeling zijn opgenomen. (art. 7:638 lid 8 BW)

Als u al ziek bent voordat u op vakantie gaat, moet u overleggen met uw werkgever en de bedrijfsarts of het is toegestaan om op vakantie te gaan. Als hiervoor toestemming is gegeven, worden deze dagen wel ingehouden van de opgebouwde vakantiedagen. Tijdens deze periode moet uiteraard wel het loon worden doorbetaald. U gaat dan wel ziek op vakantie.

Wanneer vervallen mijn opgebouwde vakantiedagen?

Sinds de wijziging van de wettelijke vakantieregeling vervallen niet opgenomen wettelijke vakantiedagen een half jaar na de laatste dag van het kalenderjaar waarover vakantie is verworven. Hierop kan slechts een uitzondering worden gemaakt, als de werknemer niet in staat is geweest om in deze periode vakantie op  te nemen. Dit kan bijvoorbeeld zijn door ziekte, of omdat de werkgever het onmogelijk heeft gemaakt om vakantie op te nemen. In deze gevallen geldt een verjaringstermijn van 5 jaar.

Voor de bovenwettelijke vakantiedagen geldt, dat deze vervallen na verloop van 5 jaar.

Mijn dienstverband stopt. Hoe gaat dat nu met mijn vakantiedagen? 

Als uw dienstverband eindigt, dan moet uw werkgever u een overzicht geven, waaruit blijkt op hoeveel vakantiedagen nog aanspraak bestaat. Deze dagen worden aan u uitgekeerd in geld, tenzij u schriftelijk heeft aangegeven de vakantiedagen te willen opnemen en de werkgever daarmee heeft ingestemd.  De uitkering van vakantierechten is gelijk aan het loon dat u zou krijgen als deze resterende dagen waren opgenomen in de vorm van vakantie.

Als u uw overgebleven vakantiedagen wilt opnemen bij het einde van uw dienstverband, dan kan dat ook. Dan moet u daar een schriftelijke aanvraag voor indienen bij uw werkgever. Als hij daar binnen twee weken geen gewichtige redenen voor geeft om uw aanvraag af te keuren, dan kunt u die dagen gewoon opnemen.

Kan ik worden ontslagen tijdens mijn vakantie?

Ja, dat kan. Uw werkgever heeft dan wel een ontslagvergunning van het UWV nodig. Als deze is verleend door het UWV, dan kan de werkgever de arbeidsovereenkomst pas opzeggen.

Er verandert wel iets aan de opzegtermijn: die gaat namelijk pas in na uw vakantie (de wettelijke vakantiedagen) en niet direct als uw werkgever aangeeft u te willen ontslaan.

bron: www.juridisch-platform.nl

 

RedactieHoe zit het nu met mijn vakantiedagen?