Is een ambtenaar tegenwoordig werknemer?

RedactieAlgemeen

Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. In dit artikel zal besproken worden wat er door deze wet verandert en voor wie.

Veranderingen door Wnra
De wet zorgt ervoor dat sinds 1 januari 2020 ambtenaren onder het arbeidsrecht vallen in plaats van onder het bestuursrecht. Hierdoor krijgen de meeste ambtenaren dezelfde rechten en plichten als werknemers in het bedrijfsleven. Dit brengt met zich mee dat een aantal zaken verandert voor ambtenaren:
1. De eenzijdige vaststelling verandert in een arbeidsovereenkomst. Dit gebeurt van rechtswege.
2. De wet op cao is nu ook op ambtenaren van toepassing. Ambtenaren kunnen dingen afspreken in een cao.
3. Werknemers vallen onder het arbeidsrecht, dus is het Burgerlijk Wetboek op hen van toepassing. Dit brengt met zich mee dat regels over ontslag veranderen voor ambtenaren. Ambtenaren kunnen vanaf 1 januari 2020 alleen ontslagen worden op basis van een ontslaggrond. Een ontslagbesluit hoeft dan dus niet meer te worden genomen.
4. Werkgever en ambtenaar kunnen uit elkaar gaan met wederzijds goedvinden. De afspraken die hierover zijn gemaakt leggen zij dan vast in een vaststellingsovereenkomst.

Een aantal dingen verandert echter niet door inwerkingtreding van de Wnra:
1. Het salaris, het aantal vakantiedagen en andere arbeidsvoorwaarden veranderen niet.
2. De ambtenarenwet en ambtelijke status blijven bestaan waardoor de geheimhoudingsplicht, meldplicht van andere functies, de verplichting zich als goed ambtenaar te gedragen en het verbod op het ontvangen van giften voor de ambtenaar blijven gelden.
3. Het integriteitsbeleid blijft bestaan.

Niet alle ambtenaren vallen onder de Wnra
Onder de Wnra vallen onder andere ambtenaren die bij een ministerie of ministeriële dienst (bijvoorbeeld de Belastingdienst), de provincie of een gemeente werken. De volgende groepen ambtenaren zijn uitgezonderd van de Wnra: rechters, wethouders, burgemeesters, ministers en defensie- en politieambtenaren.

Heeft u verder nog vragen over uw rechten en plichten als ambtenaar, dan kunt u altijd contact opnemen met onze Rechtswinkel. Wij zullen u dan proberen te helpen en u eventueel doorverwijzen naar één van onze gespecialiseerde advocaten op het gebied van het arbeidsrecht.

 

RedactieIs een ambtenaar tegenwoordig werknemer?