Pleegouderschap: welke rechten heb je & hoe word je pleegouder?

RedactieAlgemeen

Welke rechten heb ik als pleegouder?

Als pleegouder heeft u verschillende rechten. U heeft in ieder geval recht op goede begeleiding van de instelling die de pleegzorg aanbiedt. Daarnaast heeft u onder meer recht op een wettelijk vastgestelde onkostenvergoeding en pleegzorgverlof.

Pleegvergoeding

Als pleegouder kunt u een vergoeding krijgen voor de kosten van de verzorging en opvoeding van uw pleegkind. U vraagt deze pleegvergoeding aan bij de organisatie die het kind bij u plaatst. Deze pleegzorgorganisatie keert de pleegvergoeding ook uit.

De pleegvergoeding is een basisbedrag dat de overheid jaarlijks vaststelt. Hoe hoog het basisbedrag is, hangt af van de leeftijd van uw pleegkind hoe hoog het basisbedrag is. In sommige gevallen kunt u een extra toelage voor pleegzorg krijgen. Bijvoorbeeld als u extra kosten maakt bij crisisopvang of als u zorgt voor een kind met een handicap.

Pleegvergoeding bij pleegkind ouder dan 18 jaar

In principe kunnen kinderen tot 18 jaar pleegzorg krijgen. Soms hebben pleegkinderen na hun 18e nog behoefte aan ondersteuning en begeleiding. Ze kunnen dan tot hun 23e jaar een beroep doen op voortgezette hulpverlening. Zolang uw pleegkind voortgezette hulpverlening krijgt, ontvangt u een pleegvergoeding.

Begeleiding van de pleegzorginstelling

Uw pleeggezin krijgt begeleiding van een maatschappelijk werker van de instelling voor pleegzorg. Deze ‘pleegzorgbegeleider’ is het aanspreekpunt voor opvoedingsvragen en praktische zaken. Hij onderhoudt ook het contact met Bureau Jeugdzorg.

Een hulpverlener mag een hulpplan voor uw pleegkind niet alleen maken. Hij moet u daarbij betrekken. Ook heeft u recht op goede informatie om als pleegouder goed voor uw pleegkind te kunnen zorgen.

Zorgverlof pleegouder

U heeft als pleegouder recht op kortdurend zorgverlof en pleegzorgverlof. Tijdens kortdurend zorgverlof kunt u korte tijd de nodige zorg aan uw pleegkind geven. Tijdens pleegzorgverlof kunnen het pleeggezin en het pleegkind wennen aan de nieuwe gezinssituatie.

Blokkaderecht

Het blokkaderecht betekent dat de voogd of ouder niet zonder uw toestemming uw pleegkind kan weghalen. Uw pleegkind moet wel met instemming van de ouders of voogd in uw gezin geplaatst zijn. Daarnaast moet u uw pleegkind minstens 1 jaar hebben verzorgd en opgevoed binnen uw gezin.

Pleegouderraad behartigt belangen

De pleegouderraad vormt de vertegenwoordiging van de pleegouders binnen de zorgaanbieder die pleegzorg biedt. Een van de taken van de pleegouderraad is opkomen voor de belangen van pleegouders en pleegkinderen.

Hoe word ik pleegouder?
Voorwaarden voor pleegouders

Iedereen kan pleegouder worden. Het maakt niet uit of u getrouwd of alleenstaand bent of kinderen heeft. Het maakt ook niet uit of u hetero of homo bent. Het is wel belangrijk dat u een kind structuur, warmte en veiligheid kunt bieden. En u moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U bent minimaal 21 jaar;
  • U heeft een stabiele leefsituatie;
  • U krijgt een verklaring van geen bezwaar van de Raad voor de Kinderbescherming.

Soms maakt een medische verklaring deel uit van de aanmeldingsprocedure.

Maximumleeftijd voor pleegouders

Er is geen formele maximumleeftijd voor pleegouders. Het verschilt per vorm van pleegzorg hoe belangrijk de leeftijd van de pleegouder is. Bij deeltijdpleegzorg en crisisopvang is dit minder belangrijk dan bij langdurige pleegzorg van een kind onder de 4 jaar.

Test en informatiepakket pleegouderschap

Met de pleegoudertest komt u erachter of u een geschikte pleegouder kunt zijn. Heeft u belangstelling voor het pleegouderschap, dan kunt u een informatiepakket over pleegzorg aanvragen bij Pleegzorg Nederland. Hierin staat onder andere waar u in de buurt een informatieavond kunt bijwonen.

Aanmelding als aspirant-pleegouder

Voldoet u aan de voorwaarden om pleegouder te kunnen worden en bent u naar een informatieavond geweest? Dan kunt u zich aanmelden als aspirant-pleegouder.

Als aspirant-pleegouder doet u mee aan een introductieprogramma. Een medewerker van de pleegzorginstelling bezoekt u thuis en praat met u over uw voorkeuren en mogelijkheden. Vindt de pleegzorginstelling u geschikt als pleegouder? Dan komt u in het bestand van beschikbare pleegouders.

Plaatsing pleegkind

Bureau Jeugdzorg beslist of u een pleegkind krijgt toegewezen. Een pleegkind wordt alleen bij u geplaatst als uw gezin goed bij het kind past. Daarom maakt u eerst kennis met het kind. Als dit goed verloopt, worden afspraken gemaakt over het contact tussen u en het pleegkind. Ook worden afspraken gemaakt over de begeleiding en de beoordeling na afloop van de plaatsing.

Begeleiding van het pleeggezin

Uw gezin krijgt begeleiding van een zogenoemde pleegzorgbegeleider. Dat is een maatschappelijk werker van de instelling die het pleegkind bij u in huis heeft geplaatst. De pleegzorgbegeleider is het aanspreekpunt voor opvoedingsvragen en allerlei praktische zaken. Hij of zij onderhoudt ook het contact met de ouders en Bureau Jeugdzorg.

Voor meer informatie over het pleegouderschap kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid of Pleegzorg Nederland.

 

Bron: www.rijksoverheid.nl

 

 

 

RedactiePleegouderschap: welke rechten heb je & hoe word je pleegouder?