Scheiden en procederen tijdens de coronacrisis

RedactieAlgemeen

Ook tijdens corona kunnen zich conflicten voordoen. Het kan wenselijk zijn om deze conflicten voor te leggen aan de rechter indien partijen er niet samen uitkomen. Het is ook mogelijk dat u en uw partner tijdens de coronacrisis hebben besloten om een punt te zetten achter jullie huwelijk. De vraag is of het mogelijk is om tijdens de coronacrisis bij de rechter aan te kloppen voor een oordeel over een conflict of een verzoek om echtscheiding.

Deze vraag wordt terecht gesteld, aangezien de rechtbank op dit moment slechts bepaalde zaken behandeld. Enkel een bepaald aantal zaken wordt mondeling, ter zitting, behandeld. Ondanks dat de rechtbank de deuren van de zittingszalen zo veel mogelijk gesloten houdt, is het tijdens de coronacrisis mogelijk om procedures op het gebied van personen- en familierecht doorgang te laten vinden. Zeker voor die ouders of partners die al voor de ‘intellectuele lockdown’ te maken hadden met relatieproblemen kunnen de huidige omstandigheden voor een onhoudbare situatie zorgen. Voor familiezaken geldt in verband met corona vanaf 3 april 2020 een tijdelijke regeling op grond waarvan de rechtbanken in beginsel uitsluitend de daarin als zeer urgent aangemerkte zaken via een telefonische (beeld)verbinding mondeling behandelen. Zeer urgent zijn (scheidings)situaties waarin de rechtbank beoordeelt dat de veiligheid van kinderen in het geding is. In minder urgente familiezaken beoordelen de rechtbanken of hun organisatie en de aard van de zaken het toelaten deze schriftelijk te behandelen. Indien een partij een verzoek indient, dient de andere partij daar schriftelijk op te reageren. Nadat partijen op elkaars stukken hebben gereageerd zal de rechter bekijken of de zaak schriftelijk kan worden afgedaan. Zijn er bezwaren tegen schriftelijke afdoening? Dan kan de rechtbank alsnog een mondelinge behandeling via een telefonische (beeld)verbinding plannen mits de (organisatorische) omstandigheden dat toelaten. Is dat niet het geval? Dan zal de behandeling van de zaak tot nader order worden uitgesteld. Het is eventueel ook mogelijk voor de rechter om een toelichting op de stukken te vragen indien de rechter dat nodig acht. Dit is bijvoorbeeld mogelijk middels een digitale zitting via Skype. Indien een conflict met spoed opgelost dient te worden, dan krijgt de zaak voorrang bij de rechter en zal het verzoek met spoed worden behandeld.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, neemt dan contact op met een van de medewerkers van de Rechtswinkel Rotterdam (010-413 00 90).

RedactieScheiden en procederen tijdens de coronacrisis