Wanneer bent u gebonden aan een concurrentiebeding?

RedactieAlgemeen

Wanneer u bij een onderneming in dienst bent, is de kans aanwezig dat in uw arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding is opgenomen. Een dergelijk beding houdt in dat het de werknemer verboden wordt om tijdens en gedurende een bepaalde periode na afloop van de arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten bij de concurrent. Dikwijls bevat de bepaling een temporeel (hoelang het beding geldt) en een geografisch (in welke straal van de werkgever u niet werkzaam mag zijn) limiet. De vraag die kan rijzen bij u als werknemer is welke voorwaarden er verbonden zijn aan deze clausule. Daarnaast kunt u zich afvragen of dat beding zijn gelding behoudt wanneer de arbeidsverhouding flink verandert. Deze vragen zullen beantwoord worden in dit artikel, waarbij onderscheid gemaakt zal worden tussen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd.

Voorwaarden concurrentiebeding

  • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Wanneer u een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bent aangegaan, dan worden in de wet een tweetal voorwaarden gesteld aan een rechtsgeldig concurrentiebeding. Ten eerste dient u meerderjarig te zijn. Dienaangaande is van belang dat u op zestienjarige leeftijd reeds wordt aangemerkt als meerderjarig. Ten tweede dient deze bepaling schriftelijk te zijn overeengekomen. Uit de rechtspraak blijkt dat dit vereiste ruim wordt uitgelegd. Wanneer een werkgever een concurrentiebeding besluit op te nemen in het personeelshandboek, is zulks al voldoende om aan deze voorwaarde te voldoen. Derhalve is het niet noodzakelijk dat het beding in de arbeidsovereenkomst wordt opgenomen. Echter, het beding dient dan wel vermeld te worden in een bijlage waarnaar expliciet wordt verwezen in de overeenkomst.

  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Aangaande deze arbeidsovereenkomst gelden in de wet strengere voorwaarden. Hiervoor is gekozen, omdat u in dit geval een dubbel nadeel ondervindt. U heeft namelijk een overeenkomst voor bepaalde tijd, zulks ervoor zorgt dat u meer onzekerheid heeft over uw toekomst én u wordt gehinderd in het zoeken naar nieuw werk. Derhalve zijn er een drietal voorwaarden voor een geldig concurrentiebeding inzake deze vorm van overeenkomst. Allereerst dient u meerderjarig te zijn, overeenkomstig de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Ten tweede dient evenals bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd het beding schriftelijk overeengekomen te worden. Echter, ten aanzien van de overeenkomst voor bepaalde tijd wordt deze voorwaarde strikter geïnterpreteerd. Dit komt tot uiting in het feit dat het beding in de arbeidsovereenkomst dient te staan. Dit behelst dat de bepaling niet in een bijlage aan u mag toekomen. Ten slotte dient het opnemen van de clausule in de overeenkomst schriftelijk te worden gemotiveerd. Uit deze motivering dienen zwaarwegende bedrijfsbelangen te blijken, waaruit de noodzaak van het beding voortvloeit, op straffe van vernietigbaarheid van het beding.

Veranderde arbeidsverhoudingen

Wanneer u aan de slag gaat bij een onderneming, kan na verloop van tijd uw positie binnen het bedrijf veranderen, onder andere middels een promotie. Dientengevolge vergaart u meer specialistische kennis. Daarnaast wordt u interessanter voor andere bedrijven. Is het in deze casus gerechtvaardigd om het concurrentiebeding in stand te houden wanneer u wilt vertrekken bij de onderneming? Uit de rechtspraak vloeit voort dat u moet kijken naar het ‘zwaarder drukken’-criterium. Dit houdt in dat de arbeidsverhouding dusdanig veranderd moet zijn, dat het beding aanmerkelijk zwaarder is gaan drukken op u als werknemer. Er zijn een tweetal vereisten die voldaan moeten worden. De eerste betreft de vraag of er sprake is van een ingrijpende wijziging van de arbeidsverhouding. Dienaangaande dient belicht te worden in hoeverre de wijziging voorzienbaar was voor u, toen u het beding aanvaardde. Indien de wijziging niet voor u voorspelbaar was, dan duidt dat op een ingrijpende wijziging. De tweede en tevens laatste voorwaarde behelst de vraag of het beding ten gevolge van de wijziging aanmerkelijk zwaarder is gaan drukken. Omtrent deze kwestie moet aandacht worden besteed aan de vraag in hoeverre de wijziging, bij handhaving van het concurrentiebeding, u belemmert om een nieuwe baan te vinden. Naarmate u meer hinder ondervindt van het beding, hoe waarschijnlijker de kans is dat de rechter oordeelt dat het beding aanmerkelijk zwaarder is gaan drukken.

RedactieWanneer bent u gebonden aan een concurrentiebeding?