Werkt u meer uren dan in uw contract zijn opgenomen?

RedactieAlgemeen

Werkt u meer uren dan in uw contract zijn opgenomen? Moet u veel overwerken? Maak hiervan melding bij uw werkgever. Dit is noodzakelijk omdat u tijdens ziekte en vakantie anders loon verliest.

13 weken principe

Het is wettelijk geregeld dat u aanpassing van de contracturen mag aanvragen bij uw werkgever als u drie maanden (13 weken) lang structureel meer uren hebt gewerkt dan de uren die u overeen bent gekomen. In deze situatie ontstaat er een zogeheten rechtsvermoeden dat u een arbeidsomvang hebt gelijk aan de gemiddelde arbeidsduur van de afgelopen 13 weken. Uw werkgever dient u in te roosteren en door te betalen op basis van de nieuwe gemiddelde. Als uw werkgever het niet eens is met het rechtsvermoeden, moet hij dit weerleggen. Hij moet bewijzen dat het overwerk van tijdelijke aard is. En dat uitbreiding van de arbeidsovereenkomst dus niet op zijn plaats is.

26 weken principe

Als u 26 weken lang structureel meer uren hebt gewerkt dan de uren die u overeen bent gekomen dan is er een rechtsvermoeden dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst met een omvang van de gemiddelde duur over die 26 weken. Dat betekent dat u bijvoorbeeld tijdens ziekte, loon ontvangt op basis van de gemiddelde gewerkte uren van de afgelopen 26 weken.

Aanpassing arbeidsduur

Verwacht u dat u de komende maanden meer of minder gaat werken? De Wet flexibel werken maakt het mogelijk meer of minder uren te werken dan in uw contract staat. U kunt een verzoek daartoe uiterlijk 2 maanden van tevoren indienen bij uw werkgever. Uw werkgever moet uw verzoek inwilligen. Behalve als dit op grond van zwaarwegende bedrijfsbelangen of dienstbelangen niet van hem is te verwachten. Een verzoek kan alleen worden ingediend indien u minsten 6 maanden in dienst bent. Daarnaast geldt de wet niet voor bedrijven en instellingen met minder dan 10 werknemers.media_xl_4590825

Bron: Partnerpersoneelsadvies.nl en Rijksoverheid.nl

RedactieWerkt u meer uren dan in uw contract zijn opgenomen?