Wet Aanpak Schijnconstructies

RedactieAlgemeen

Vanaf 1 januari 2017 zijn verrekeningen en inhoudingen op het minimumloon verboden. Dit is geregeld in de Wet Aanpak Schijnconstructies. Alleen inhoudingen op kosten voor huisvesting en zorgverzekering zijn mogelijk, wanneer de werknemer hiervoor een schriftelijke volmacht verleent aan de werkgever.

Huisvesting

Voor huisvesting geldt dat er een maximum van 25% van het minimumloon mag worden ingehouden. Daarnaast moet de huisvesting ook voldoen aan enkele kwaliteitsnormen.

Zorgverzekering

Een vereiste voor inhouding van zorgverzekeringskosten is dat er een kopie van de zorgpolis overlegd moet worden, waarbij een maximum geldt van de geschatte gemiddelde premie.

Werknemers met arbeidsbeperking

Er is een extra uitzondering voor werknemers met een arbeidsbeperking. Zij kunnen een schriftelijke volmacht verlenen aan de werkgever voor andere inhoudingen dan inhoudingen op kosten voor huisvesting en zorgverzekering. Inhoudingen die hieronder vallen zijn voor nutsvoorzieningen, rioolheffing en waterschapsbelasting.

Bij inhoudingen op het minimumloon van arbeidsbeperkte werknemers geldt geen maximum bedrag of percentage. De wet heeft geregeld dat de werkgevers deze kosten voor de arbeidsbeperkte werknemers kunnen inhouden omdat de belangrijkste vaste lasten voor hen dan worden betaald. Daarmee voorkom je dat deze werknemers schulden krijgen en uiteindelijk in de schuldsanering komen.

Bron: rijksoverheid.nl

 

RedactieWet Aanpak Schijnconstructies