Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst


In bepaalde branches kan een speciaal beding worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst, namelijk het concurrentiebeding. Deze zorgt ervoor dat de werknemer voor een bepaalde periode niet werkzaam mag zijn in een soortgelijk segment van de markt als de toenmalige werkgever. In dit artikel zal u meer te weten komen over de aspecten, wettelijke vereisten en werking van het concurrentiebeding.

Wat is een concurrentiebeding?
Een opgenomen beding om voor kortere of langere tijd een (ex-)werknemer te verbieden als zelfstandige werkzaam te zijn dan wel bij een werkgever in dienst te treden die in hetzelfde of in een soortgelijk segment van de markt opereert als de (ex-)werkgever.

Doel van een concurrentiebeding?
Het doel van dit beding is dat de werknemer zijn opgedane kennis tijdens het werken bij de werkgever niet vervolgens na het einde van zijn arbeidsovereenkomst tegen de werkgever zal gebruiken door bijvoorbeeld bij de concurrent te gaan werken.

Het bereik van een concurrentiebeding?
Dit beding heeft drie aspecten:

  • Functioneel bereik: Hier gaat het om werkzaamheden en handelingen die de werknemer niet meer mag verrichten.
  • Geografisch bereik: Hier gaat het om het gebied waarbinnen de werkzaamheden of handelingen niet meer mogen worden uitgeoefend.
  • Temporele bereik: Hier gaat het om de duur waarvoor het concurrentieverbod geldt.

Vereisten van een concurrentiebeding bij een arbeidsovereenkomst
Er moet bij het aangaan van dit beding een onderscheid worden gemaakt tussen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en voor bepaalde tijd.

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Uit art 7:653 lid 1 BW blijkt dat voor het aangaan van een concurrentiebeding bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd er een aantal eisen zijn:

  • Ten eerste moet de werknemer meerderjarig zijn (18 jaar) op het moment waarop het beding wordt aangegaan.
  • Ten tweede moet het beding schriftelijk met de werknemer worden overeengekomen.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Uit art 7:653 lid 2 BW blijkt dat voor het aangaan van een concurrentiebeding bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd er een aantal eisen zijn:

  • De werknemer moet meerderjarig zijn (18 jaar) op het moment waarop het beding wordt aangegaan.
  • Het beding moet schriftelijk in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen.
  • Het beding moet schriftelijk in de arbeidsovereenkomst worden gemotiveerd door de werkgever. Dit houdt in dat de werkgever duidelijk moet aangeven dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen.

Wanneer verliest het concurrentiebeding zijn werking?
Er zijn een aantal mogelijkheden waarop het concurrentiebeding zijn werking kan verliezen. Dit is op het moment dat het concurrentiebeding van rechtswege vervalt of wanneer de rechter het beding schorst of vernietigt.

Verval van concurrentiebeding van rechtswege
Uit art 7:653 lid 3 BW blijkt dat het concurrentiebeding van rechtswege vervalt indien het eindigen of niet voorzetten van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstige verwijtbaarheid of nalaten van de werkgever.

Tevens komt het beding (gedeeltelijk of in het geheel) te vervallen indien het zwaarder is gaan drukken op de werknemer. Dit is het geval wanneer de arbeidsverhouding zodanig is veranderd, door bijvoorbeeld een functiewijziging, dat het concurrentiebeding zwaarder is gaan drukken op de werknemer dan voorheen. In zo’n geval kan het concurrentie beding ook gedeeltelijk vervallen. Dan kan het beding worden terug gebracht naar vóór het moment van ‘zwaarder drukken’.

Schorsing of vernietiging door de rechter
Het concurrentiebeding kan in het geheel worden vernietigd indien de motivering van de werkgever voor het aangaan van het beding afwezig is. De werkgever heeft dan niet duidelijk aangegeven dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen.

 

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen, dan kunt u ons gerust bellen!