De werking van schenkbelasting

RedactieConsumentenrecht, Personen-, familie- en erfrecht

Over een schenking die u krijgt, betaalt u vaak belasting. Hoeveel belasting u moet betalen over een schenking, hangt af van wie de schenking doet en van het bedrag.

Waarover betaalt u schenkbelasting?
De Belastingdienst heft schenkbelasting over alles wat u als schenking krijgt van iemand die in Nederland woont. Het kan bijvoorbeeld om geld gaan, maar ook om goederen. Krijgt u een schenking van iemand die in het buitenland woont, dan hoeft u daarover niet altijd schenkbelasting te betalen.

Hoeveel schenkbelasting
De schenkbelasting die u betaalt, hangt af van de hoogte van het bedrag en van uw relatie tot de schenker. U betaalt bijvoorbeeld een lager percentage over een schenking door uw ouders dan over een schenking door uw grootouders. Een overzicht van de percentages voor schenkbelasting vindt u op de website van de Belastingdienst.

Rekenhulp Schenkbelasting
Op de website van de Belastingdienst vindt u een rekenhulp Schenkbelasting. Hiermee kunt u nagaan of u schenkbelasting moet betalen en zo ja, hoeveel.

Schenkbelasting betalen
Als u schenkbelasting moet betalen, doet u daarvoor aangifte. Informatie over hoe en wanneer u schenkbelasting betaalt, vindt u op de website van de Belastingdienst.

Vrijstellingsbedragen schenkbelasting
U hoeft in ieder geval over de eerste € 2.092 geen schenkbelasting te betalen (dit geldt in 2014). Dit bedrag is een algemeen vrijstellingsbedrag. Ook gelden er verschillende andere vrijstellingsbedragen, afhankelijk van de situatie. U betaalt pas schenkbelasting als de waarde van de schenking hoger is dan deze vrijstellingsbedragen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om schenkingen van ouders aan hun kinderen.

Geen schenkbelasting betalen in bijzondere situaties
In bepaalde situaties betaalt u helemaal geen schenkbelasting. Bijvoorbeeld als u een schenking krijgt om dringende schulden af te lossen. Het is ook mogelijk dat de schenker voor u de schenkbelasting betaalt. Meer informatie over vrijstellingen voor schenkbelasting vindt u op de website van de Belastingdienst.

Tijdelijke verruiming schenkbelasting afgelopen
De vrijstelling van schenkbelasting voor schenkingen voor de eigen woning gaat terug naar € 52.752 per jaar. De vrijstelling geldt weer alleen voor schenkingen van ouders aan kinderen. Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 gold een ruimere vrijstelling van maximaal € 100.000.

Vrijstelling schenkbelasting voor SBBI’s en ANBI’s
Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) betaalt geen belasting over schenkingen. ANBI’s zijn bijvoorbeeld culturele of wetenschappelijke instellingen. Een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) betaalt ook geen schenkbelasting. SBBI’s zijn bijvoorbeeld amateursportinstellingen, hobbyclubs of scoutingverenigingen.

De schenker kan een schenking aan een ANBI bovendien aftrekken van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. De Belastingdienst heeft een zoekprogramma ANBI waarin u kunt opzoeken of een bepaalde organisatie een ANBI is of niet.

 

Bron: www.rijksoverheid.nl

RedactieDe werking van schenkbelasting