Wanneer heb ik recht op schadevergoeding bij een onrechtmatige daad?

RedactieAlgemeen

Soms is er sprake van een onrechtmatig handelen van een ander waardoor u schade lijdt. Kunt u dan schadevergoeding vorderen? Hoe doet u dit en wat wordt verstaan onder “onrechtmatig handelen”?

Onrechtmatige gedraging

Om bij de rechtbank te kunnen bewijzen dat een ander schadeplichtig is jegens u op grond van de onrechtmatige daad moet u aan een aantal vereisten voldoen. Als eerste moet er sprake zijn van onrechtmatig handelen of nalaten. Wat wordt hieronder verstaan? Dit kan een inbreuk zijn op een recht. U moet hierbij denken aan een inbreuk op uw eigendomsrecht of op het recht van privacy. Daarnaast kan er ook sprake zijn van onrechtmatig handelen wanneer er een overtreding van de wet heeft plaatsgevonden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het door rood rijden waardoor u letselschade heeft opgelopen. Tot slot valt onder onrechtmatig handelen dat de zorgvuldigheidsnorm niet in acht is genomen. Deze laatste variant is zeer ruim en voorbeelden zijn niet opgenomen in de wet maar zijn ingevuld door jurisprudentie van de Hoge Raad. Er wordt o.a. gekeken of de schade die u heeft opgelopen te verwachten viel en of het nemen van maatregelen om u schade te voorkomen niet bezwaarlijk zouden zijn geweest.

Toerekening

Wanneer de handeling als onrechtmatig kan worden gekwalificeerd moet worden gekeken of de gedraging ook aan de ander kan worden toegerekend. Dit kan wanneer er sprake is van schuld of omdat maatschappelijk gezien men het toerekenbaar acht. Dit laatste is bijvoorbeeld dat een werkgever in bepaalde gevallen de aansprakelijkheid van zijn werknemer op zich moet nemen. Het ligt niet aan zijn schuld dat zijn werknemer onrechtmatig heeft gehandeld, maar we vinden wel dat het – omdat het tijdens de werkzaamheden is gebeurd – voor rekening moet komen van de werkgever. Zo vinden we ook dat soms de ouders aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het gedrag van hun kinderen.

Schade

Vervolgens wordt ook gekeken of er daadwerkelijk sprake is van schade. Schade kan in de vorm zijn van materiële schade of van immateriële schade. Materiële schade is schade die op geld waardeerbaar is, immateriële schade is niet gelijk in geld uit te drukken. U kunt hierbij denken aan letselschade.

Verband tussen schade en handeling

Er moet daarnaast een verband tussen de daad en de schade bestaan. Is de schade die u heeft geleden een gevolg van de onrechtmatige gedraging? De mate van toerekening hangt ook af van de mate van redelijkheid. Als de gevolgen ver verwijderd zijn van de handeling, kan het onwaarschijnlijk zijn dat de schade hierdoor is veroorzaakt. Er moet in voldoende mate een verband bestaan tussen de schade en de handeling.

Relativiteit

Tot slot is het ook van belang dat het recht of de norm die geschonden is door de ander ook als doel had om uw schade te voorkomen. Als u bijvoorbeeld blikschade heeft opgelopen doordat een ander door rood is gereden is een overtreding geweest van de wet. Dit recht heeft als doel om de verkeersveiligheid van andere te garanderen, en schade te voorkomen.

Instellen van een vordering

Wanneer er sprake is van alle vereisten zoals boven genoemd, is er sprake van een onrechtmatige daad. U kunt dan schadevergoeding vorderen. U kunt in een brief de ander dan aansprakelijk stellen. Wanneer de ander de schade niet wilt vergoeden kunt u dit afdwingen bij de rechter door een procedure te starten.

 

Heeft iemand onrechtmatig jegens u gehandeld en weet hoe niet hoe u nu verder te werk moet gaan? Wij staan voor al uw vragen klaar. U vindt de contactgegevens en openingstijden op deze website!

RedactieWanneer heb ik recht op schadevergoeding bij een onrechtmatige daad?