Meerdere wegen naar Rome? De alternatieve vormen van geschillenbeslechting


RedactieAlgemeen

Eigenlijk iedereen weet wel dat juridische geschillen door ‘gewone’ rechters kunnen worden beslecht. Echter, wat niet algemeen bekend is, is dat er alternatieve vormen van geschillenbeslechting bestaan. Er zijn dus meerdere wegen naar Rome. In deze bijdrage zullen de andere ‘wegen’ dan de weg van de gewone rechter kort worden besproken zodat u inzicht krijgt in de alternatieve vormen van geschillenbeslechting.

Mediation
Mediation bestaat uit gesprekken tussen u, de andere partij en de mediator. U zit samen rondom de tafel waarbij de mediator de gespreksleider is. Mediation start met het ondertekenen van een mediationovereenkomst. In deze overeenkomst staat beschreven waarover het probleem gaat en wat de spelregels van mediation zijn. Hetgeen gezegd wordt tijdens de mediation blijft geheim.

De mediator zorgt ervoor dat u en de andere partij jullie verhaal kunnen doen. Hij helpt u beiden om samen te zoeken naar oplossingen. U en de andere partij bepalen samen met de mediator wat er wordt afgesproken en wat er in de overeenkomst wordt gezet. Dit heet een vaststellingsovereenkomst. Dus als u overeenstemming bereikt met de andere partij dan worden de afspraken neergelegd in zo’n overeenkomst.

Mocht het niet lukken om er met mediation uit te komen, dan blijft de weg naar de rechter altijd openstaan. U kunt zich dus altijd terugtrekken uit de mediation als u wilt, want mediation is gebaseerd op vrijwilligheid.

Arbitrage
Arbitrage is particuliere rechtspraak en dus rechtspraak buiten de gewone rechter om. Bij overeenkomst kunnen u en de andere partij de tussen jullie bestaande en/of toekomstige geschillen aan arbitrage onderwerpen. Zulke geschillen worden dan aan arbiters (particuliere rechters) voorgelegd, die dan een beslissing geven die voor u en de andere partij bindend is.

Het grote voordeel van arbitrage is dat de arbiters meestal kennis en ervaring hebben in een bepaalde branche of op een bepaald rechtsgebied. Arbiters moeten daarnaast, ook als zij door één van de partijen zijn benoemd, tot een onafhankelijk oordeel komen. Zij moeten net als de rechter daarbij het recht toepassen. Belangrijk om te weten is dat een arbitraal vonnis evenveel waarde heeft als een vonnis van de rechter.

Als een partij een geschil aan de gewone rechter wil voorleggen, zal die rechter zich onbevoegd verklaren als tussen partijen een geldige arbitrageovereenkomst bestaat en de wederpartij zich bij de rechter op die overeenkomst beroept.

Bindend advies
Een bindend advies is een uitspraak gedaan door een derde met betrekking tot een geschil tussen u en de andere partij. Dit lijkt sterk op een arbitraal vonnis maar er is een verschil. Een bindend advies wordt niet uitgesproken door een rechter en is daarom ook geen vonnis.

De basis van een bindend advies is een overeenkomst tussen de twee partijen die verklaren zich te binden aan het advies. Deze overeenkomst is een vaststellingsovereenkomst. Anders dan de term ‘advies’ doet vermoeden is er geen sprake van een advies dat partijen naast zich mogen neerleggen. Partijen zijn gebonden aan het bindend advies en de nakoming is wettelijk verplicht.

De bindendadviesprocedure vervangt de procedure bij de gewone rechter als partijen dit overeenkomen. Het grote voordeel is dat de bindendadviesprocedure vaak goedkoper is dan een rechterlijke procedure.

Tot slot
Met deze bijdrage is beoogd om u kennis te laten nemen met de alternatieve vormen van geschillenbeslechting. Voor verdere informatie verwijs ik u graag naar www.rechtspraak.nl of u kunt telefonisch contact opnemen met ons via het volgende telefoonnummer: 010-4130090.