Mag een verhuurder mij uit mijn woning zetten?

RedactieAlgemeen, Huur- en woonrecht

Huurders genieten veel bescherming vanuit het recht. De wetten binnen het huurrecht zijn veelal van dwingendrechtelijke aard. Dit betekent dat hier niet ten nadele van de huurder van afgeweken kan worden. Indien er dus een bepaling in de huurovereenkomst is opgenomen die niet strookt met de wet, is deze nietig. Maar welke verdere gevolgen hebben de wetten binnen het huurrecht?

Klaar is klaar.

Indien u een huurovereenkomst sluit, kan deze ofwel voor bepaalde tijd, ofwel voor onbepaalde tijd van kracht zijn. De duur van een huurovereenkomst voor bepaalde tijd is wel aan een maximum gebonden. Indien het de huur van een zelfstandige woning betreft, geldt er een maximum van twee jaar. Indien het de huur van een onzelfstandige woning betreft, geldt er een maximum van vijf jaar. Indien u een tijdelijke huurovereenkomst hebt gesloten die deze termijnen overschrijdt, wordt er geacht sprake te zijn van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Indien er sprake is van een tijdelijke huurovereenkomst, eindigt deze van rechtswege na afloop van de afgesproken huurtermijn. U kunt de overeenkomst tussentijds opzeggen, maar de verhuurder niet. Let wel op dat u rekening houdt met de opzegtermijn!

De verhuurder dient u binnen drie en één maand(en) voor het aflopen van het huurcontract schriftelijk te laten weten dat de overeenkomst binnenkort zal eindigen. Indien de verhuurder dit nalaat, zal er van rechtswege een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan.

Ook is het van belang om te weten dat er na het aflopen van een tijdelijke huurovereenkomst niet nogmaals een tijdelijke huurovereenkomst aangeboden mag worden. De tweede huurovereenkomst dient in beginsel altijd voor onbepaalde tijd te gelden.

Toch eruit!

Een verhuurder mag u dus gedurende uw tijdelijke huurovereenkomst niet uit uw woning zetten, maar hoe zit dit bij huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd? Ook hier geldt de regel dat u niet zonder meer uit de woning gezet mag worden. Een verhuurder kan een huurovereenkomst alleen opzeggen indien de kantonrechter bepaalt dat er sprake is van een toewijzingsgrond. Deze toewijzingsgronden zijn terug te vinden in de wet. Voorbeelden zijn: een huurachterstand, ernstig overlast door de huurder of de situatie waarin de verhuurder de woning dringend voor eigen gebruik nodig heeft.

Spoedwet i.v.m. corona

Let op: zoals hierboven uiteengezet eindigt uw tijdelijke huurovereenkomst na de afgesproken huurtermijn. In het licht van de huidige coronacrisis is er echter een spoedwet opgesteld voor tijdelijke huurovereenkomsten. Deze spoedwet biedt tijdelijk de mogelijkheid voor huurders om maximaal drie maanden verlenging van de tijdelijke huurovereenkomst te krijgen. Indien u gebruik wilt maken van deze nieuwe regeling dient u uw verhuurder een aangetekende brief te versturen waarin u een verzoek doet om de tijdelijke huurovereenkomst te verlengen. Indien de verhuurder niet akkoord gaat, kunt u uw verzoek naar de rechter richten.

RedactieMag een verhuurder mij uit mijn woning zetten?