Welke invloed heeft het coronavirus op de partneralimentatie?

RedactieAlgemeen

Gescheiden, wat nu?
Ondanks dat u en uw ex-partner elkaar in het verleden het ja-woord hebben gegeven, is de relatie nu echt voorbij; jullie zijn gescheiden. Na de scheiding bestaat er echter nog wel een onderhoudsverplichting. Deze verplichting leidt ertoe dat de ex-partner met het hoogste inkomen partneralimentatie moet betalen aan de ander. Maar wat als de alimentatieplichtige inkomen misloopt ten gevolge van het coronavirus?

Hoogte van de alimentatie
Om de hoogte van de partneralimentatie te kunnen bepalen zijn twee factoren van groot belang: de behoefte van de alimentatiegerechtigde en de draagkracht van de alimentatieplichtige. Met behulp van de partneralimentatie moet de alimentatiegerechtigde namelijk in zijn levensonderhoud kunnen voorzien zonder dat de alimentatieplichtige in de financiële moeilijkheden geraakt. Wanneer u en uw ex-partner nog enigszins met elkaar overweg kunnen, kan het raadzaam zijn om onderling, of met een mediator of gezamenlijke advocaat, afspraken te maken over de (hoogte van de) partneralimentatie. De gemaakte afspraken kunnen dan bij het echtscheidingsconvenant worden gevoegd.

Indien u en uw ex-partner samen geen oplossing kunnen vinden zal de rechter beoordelen wat de hoogte van de alimentatie zal zijn. De rechter bepaalt dit aan de hand van de zogeheten Trema-normen. Hierbij worden verschillende factoren in acht genomen waaronder bijvoorbeeld het inkomen, het uitgavenpatroon en de kans op de arbeidsmarkt. Het voordeel van een beslissing van de rechter is dat er meer mogelijkheden open staan om nakoming te vorderen indien uw ex-partner zich niet aan de afspraken houdt. Het nadeel is echter dat de rechter een oordeel kan vellen waar u het niet mee eens bent.

Minder inkomen door corona
Wanneer u of uw ex-partner inkomen misloopt door het coronavirus kan dit als gevolg hebben dat er redelijkerwijs niet meer aan de alimentatieplicht kan worden voldaan. Indien er gezamenlijke afspraken zijn gemaakt kunnen deze gewijzigd worden wanneer u en uw ex-partner het met elkaar eens zijn dat het niet redelijk is om de hoogte van de partneralimentatie ongewijzigd in stand te laten.

Dit wordt echter lastig wanneer u en uw ex-partner het niet met elkaar eens kunnen worden. In dit geval is het van belang of er een niet-wijzigingsbeding is opgenomen in het echtscheidingsconvenant. Een niet-wijzigingsbeding heeft als consequentie dat beide partijen afzien van de wettelijke mogelijkheid om bij veranderde omstandigheden de hoogte van de alimentatie aan te laten passen door de rechter. Indien het echtscheidingsconvenant dus géén dergelijk beding bevat, kan een van de partijen een wijzigingsverzoek indienen bij de rechtbank. Zo kan de partneralimentatie eventueel verhoogd of verlaagd worden.

Indien het echtscheidingsconvenant wél een niet-wijzigingsbeding bevat, zal er in beginsel geen wijzigingsverzoek openstaan. Dit betekent dat de hoogte van de partneralimentatie niet gewijzigd kan worden ondanks dat u of uw ex-partner inkomen misloopt ten gevolge van het coronavirus. In uitzonderlijke gevallen kan het echter wel zo zijn dat er een succesvol beroep wordt gedaan op de veronderstelling dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is om de partneralimentatie niet te wijzigen. Dit kan het geval zijn indien er sprake is van een zeer ingrijpende en onvoorzienbare wijziging van omstandigheden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de situatie dat de alimentatieplichtige door het coronavirus zijn baan verliest. De rechter gaat hier echter zeer terughoudend mee om, dus het is afhankelijk van de omstandigheden van het geval of de rechter hier in mee zal gaan.

RedactieWelke invloed heeft het coronavirus op de partneralimentatie?