Contractbreuk, wat nu?

RedactieArbeidsrecht, Consumentenrecht, Huur- en woonrecht

Contractbreuk, wat nu?

Als twee partijen een overeenkomst sluiten, gaan beide partijen ervan uit dat die overeenkomst netjes wordt nagekomen. Dit is verplicht, afgezien van enkele uitzonderingen.

Er is sprake van een contractbreuk als één van de partijen zijn contractuele verplichting niet nakomt. Dit geldt ook als verplichtingen gedeeltelijk niet worden nagekomen. Juridisch is een contractbreuk een wanprestatie.

Stappen

Als de wederpartij zich niet aan de overeenkomst houdt, is het verstandig om eerst samen een oplossing te bedenken. Als hier geen oplossing uitkomt of geen reactie, is het verstandig de andere partij dan via een aangetekende brief te laten weten dat hij ‘in gebreke’ is. Zo wordt aan de wederpartij een laatste kans gegeven om afspraken na te komen. Een ingebrekestelling heeft echter geen nut als de andere partij zich niet meer aan de overeenkomst kan houden.

Wanneer de wederpartij dan een contractbreuk pleegt, heeft u een aantal mogelijkheden, afhankelijk van het precieze geval:

– Vragen om nakoming van de overeenkomst

Dit kan enkel indien nakoming ook nog mogelijk is.

– Opschorting van uw eigen verplichtingen

Dit mag ook indien u een goede grond heeft om te vrezen dat er contractbreuk zal plaatsvinden. Ook opschorting mag alleen indien nakoming blijvend onmogelijk is.

– Ontbinding van de overeenkomst

Ontbinding is alleen direct mogelijk, als het nakomen totaal onmogelijk is geworden of het nakomen tijdelijk onmogelijk is. Anders zal de wederpartij eerst in verzuim moeten zijn.

– Schadevergoeding eisen

Schadevergoeding vereist ook eerst verzuim als de nakoming van de verplichtingen nog steeds mogelijk is of slechts tijdelijk onmogelijk is. Schadevergoeding is direct mogelijk als na de contractbreuk blijkt dat nakoming blijvend onmogelijk is.

Is contractbreuk toegestaan in sommige gevallen?

Er zijn gevallen waarin uitzonderingen worden gemaakt. Zo heeft contractbreuk aanzienlijk minder gevolgen in het geval van:

– Overmacht

– Onvoorziene omstandigheden

– Situaties waarin de redelijkheid en billijkheid met zich meebrengen dat ontbinding/schadevergoeding niet mogelijk is.

Uiteraard zijn er daarbij ook andere situaties die ervoor zorgen dat een contract niet meer nageleefd hoeft te worden. Bijvoorbeeld als het contract vernietigd is of nietig blijkt te zijn.

Bijzondere overeenkomsten

Bovenstaande zijn algemene regels bij contractbreuk. De regels kunnen niet altijd worden gevolgd, aangezien er in veel gevallen specifieke regels bestaan.

Er zijn specifieke regels onder meer bij de koopovereenkomst, huurovereenkomst en arbeidsovereenkomst. Vaak gelden algemene regels en aanvullende regels.

Uitgangspunt

Overeenkomsten moeten worden nagekomen. Gebeurt dat niet, dan staan er verschillende maatregelen tegen open.