De Wiv 2017

RedactieAlgemeen

 

Het is bijna zover! Morgen kan men stemmen over de nieuwe Wiv. Wiv staat voor Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Als de Wiv inwerking treedt zullen een aantal regels van de huidige Wiv, afkomstig uit 2002, worden aangepast. In dit stuk zullen een aantal verschillen tussen de Wiv 2002 en de Wiv 2017 kort worden besproken.

De bevoegdheden met betrekking tot het onderscheppen van telecommunicatie via de kabel wordt in de Wiv 2017 verruimd. Het is op dit moment al mogelijk om telecommunicatie via de kabel te onderscheppen, mits deze onderschepping gericht is op een bepaalde persoon of organisatie. Bij de Wiv 2017 mogen de diensten breder communicatie gaan onderscheppen. Dit betekent dat de onderschepping niet meer gericht hoeft te zijn op een bepaalde persoon of organisatie. Communicatie mag alleen worden onderschept door de diensten, als dat nodig is voor een bepaald doel. De ministers die voor de AIVD en de MIVD verantwoordelijk zijn bepalen of de bevoegdheid mag worden ingezet. De TIB (Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden) controleert vervolgens of de ministers juist hebben besloten. Als de TIB toestemming geeft mogen de diensten beginnen met het onderscheppen van communicatie. De gegevens mogen maximaal drie jaar, nadat zij zijn verzamelend, worden bewaard. Gegevens die als irrelevant worden gezien moeten direct worden vernietigd. In de Wiv 2002 was de betreffende termijn een jaar.

De Wiv 2017 bepaalt daarnaast dat gegevens die nog niet geëvalueerd zijn aan buitenlandse diensten mogen worden doorgegeven. Daarvoor is wel toestemming nodig van de verantwoordelijke ministers. Als de gegevens zijn verzameld door middel van het breed onderscheppen van telecommunicatie moet dit worden gemeld bij de commissie van toezicht. De commissie controleert of de gegevens rechtmatig worden verstrekt. Daarbij mogen gegevens alleen worden doorgegeven aan buitenlandse diensten waarmee een samenwerkingsrelatie is. Gegevens mogen ook aan andere buitenlandse diensten worden doorgegeven als dat noodzakelijk is om de taken goed uit te voeren en daar een dringende en gewichtige reden voor is. Ook moet de minister toestemming geven.

Tot slot mag onder de Wiv 2017 celmateriaal worden verzameld om een DNA-profiel op te stellen. Hiermee kan de identiteit van een persoon worden vastgesteld of geverifieerd. De diensten mogen het DNA-profiel vergelijken met andere databanken. Het DNA-profiel moet binnen drie maanden nadat het celmateriaal is verkregen worden opgesteld. Doen de diensten dit niet, dan moet het materiaal worden vernietigd. Het DNA-profiel zelf mag maximaal vijf jaar worden bewaard. Met toestemming van de minister mag de termijn steeds vijf jaar worden verlengd, met een maximum van dertig jaar. Ook deze gegevens mogen met buitenlandse diensten worden gedeeld. Voordat deze bevoegdheid wordt ingezet moet toestemming worden gevraagd aan de verantwoordelijke minister. De beslissing moet daarna wederom door de TIB worden bekeken. De Wiv 2002 geeft al de mogelijkheid om DNA-onderzoek te doen. Regels hiervoor waren echter gedeeltelijk in de wet opgenomen. Er waren geen bepalingen opgenomen met betrekking tot het bewaren van celmateriaal en het beheer van het gegevensbestand.