Is mijn werkgever aansprakelijk voor op de werkvloer opgelopen schade?

RedactieArbeidsrecht

Werknemers kunnen tijdens de uitvoering van hun beroep verschillende soorten schade oplopen. Daarbij kan gedacht worden aan een arbeidsongeval dat ontstaan is door het werken met machines, maar ook aan beroepsziektes, zoals een burn-out of het oplopen van lichamelijke klachten. In dit artikel wordt ingegaan op de werkgeversaansprakelijkheid.

Zorgplicht van de werkgever
Uit de wet blijkt dat de werkgever zich moet gedragen als een ‘goed werkgever’ en bovendien heeft hij een zorgplicht ten opzichte van zijn werknemers. De werkgever moet dan ook instructies verstrekken aan de werknemers. Ook is de werkgever verplicht voldoende maatregelen te nemen om ongevallen en/of beroepsziektes te voorkomen. Welke maatregelen hij moet nemen, is afhankelijk van meerdere factoren. Er moet namelijk onder andere gekeken worden naar:

  • de aard van de werkzaamheden;
  • hoe groot het risico is dat er zich een ongeval voor zal doen;
  • de ernst en de mogelijke gevolgen van een ongeval, en;
  • of de te nemen veiligheidsmaatregelen redelijkerwijs van een werkgever gevraagd kunnen worden.

Bewijslast
Wanneer een werknemer toch fysieke en/of psychische schade opgelopen heeft, is het in eerste instantie aan de werknemer om te bewijzen dat deze schade is ontstaan door de uitvoering van zijn beroep. Daarnaast moet de schade die de werknemer heeft opgelopen het directe gevolg zijn van het tekortschieten in de zorgplicht door de werkgever. Dit wordt het ‘causaal verband’ genoemd. Indien er geen sprake is van een causaal verband, is de werkgever niet aansprakelijk voor de geleden schade.

Uitzonderingen
Hoewel er dus een zorgplicht is door de werkgever, is hij niet in elk geval aansprakelijk voor de schade die de werknemer opgelopen heeft. Indien de werkgever kan bewijzen dat hij niet tekort is geschoten in het nemen van maatregelen, is hij niet aansprakelijk. Ook is de werkgever niet aansprakelijk wanneer hij kan bewijzen dat de werknemer de schade heeft opgelopen wegens zijn eigen opzet of bewuste roekeloosheid.

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? De Rechtswinkel Rotterdam is telefonisch bereikbaar op maandag en donderdag om 13:30-17:30 en op dinsdag, woensdag en vrijdag om 8:30-12:30.