Kan ik mijn overeenkomst ontbinden?

RedactieAlgemeen

Stel u bent een koopovereenkomst aangegaan, maar de wederpartij wil niet nakomen. Vervolgens blijkt dat de partij helemaal niet meer of tijdelijk niet meer kan leveren. U vindt dat u nu wel genoeg heeft gewacht en wil actie ondernemen. Wat kunt u doen? Een optie is ontbinden en het werkt zo:

Uit art 6:265 BW blijkt dat men de bevoegdheid heeft de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden bij iedere tekortkoming van de wederpartij in de nakoming van een van haar verbintenissen.

Wat zijn de vereisten voor ontbinding?
1. Tekortkoming
Er moet sprake zijn van een tekortkoming, wat inhoudt dat een overeenkomst niet of niet behoorlijk wordt nagekomen.

2. Wederkerige overeenkomst (art 6:261 BW)
Er moet sprake zijn van een wederkerige overeenkomst. Dit is een overeenkomst waarbij elke partij verplicht is te presteren. Een voorbeeld is het aangaan van een koopovereenkomst: U wilt een stoel kopen bij X. Uw prestatie is dan het betalen van de stoel en de prestatie van de X is het leveren van de stoel

3. Verzuim
Ontbinding is meteen mogelijk als er sprake is van blijvende of tijdelijke onmogelijkheid van nakoming. Het verzuim treedt dan zonder ingebrekestelling in. Dit is het geval als de wederpartij helemaal niet meer kan nakomen of voor een bepaalde periode niet kan nakomen.
Maar als nakoming nog wel mogelijk is, is verzuim wel vereist en moet men eerst nog in gebreke worden gesteld.

Hoe moet ik ontbinden?
De overeenkomst kan worden ontbonden door een schriftelijke verklaring, waarin wordt gemeld dat men wil ontbinden. Dit kan gewoon buiten de rechter om. Een langs elektronische weg tot stand gekomen overeenkomst kan op dezelfde manier worden ontbonden. Dit is het geval als u een overeenkomst heeft gesloten via de mail.

Wat zijn de gevolgen van ontbinding?
Het gevolg van ontbinding is dat er geen nakomingsverplichting meer is. Echter, als de overeenkomst gedeeltelijk al was nagekomen, ontstaat er een verbintenis tot ongedaanmaking van de reeds ontvangen prestaties. Stel u heeft wel al betaald voor de stoel, maar X had de stoel nooit geleverd. X moet dan uw geld teruggeven.

Wanneer kan ik niet meer ontbinden?
U kunt niet meer ontbinden als er sprake is van verjaring. Een rechtsvordering tot ontbinding van een overeenkomst verjaart na verloop van 5 jaren nadat de schuldeiser met de tekortkoming bekend is geworden en in ieder geval 20 jaar nadat de tekortkoming is ontstaan.

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen, dan kunt u ons gerust bellen!