Niet eens met een besluit van de overheid, wat nu?

RedactieRechtshulp

Elke burger krijgt te maken krijgen met besluiten van overheidsinstellingen (bestuursorganen). Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om een besluit op een aanvraag van een vergunning, uitkering of toeslag, maar ook om besluiten over belastingen.

Wanneer u het niet eens bent met een bestuurlijk besluit, is het in sommige gevallen mogelijk om tegen het besluit bezwaar of administratief beroep aan te tekenen. Bij het maken van bezwaar dient u een bezwaarschrift in bij hetzelfde bestuursorgaan dat het originele besluit genomen heeft. Dit bestuursorgaan zal op basis van uw bezwaarschrift het besluit heroverwegen. Bij administratief beroep daarentegen dient u een beroepschrift in bij een ander bestuursorgaan dan het bestuursorgaan dat het originele besluit heeft genomen. Dit bestuursorgaan zal het originele besluit beoordelen en indien nodig een nieuw besluit nemen.

De wet bepaalt wanneer er sprake is van een bezwaarschrift- dan wel administratief beroepschriftprocedure. U heeft hierin als burger geen vrije keuze. In beginsel zal op het originele besluit aangegeven zijn of u bezwaar of administratief beroep kunt aantekenen. Tevens staat op het besluit aangegeven waar u uw bezwaarschrift of beroepschrift dient in te dienen.

Hieronder zal nader ingegaan worden op de bezwaarschriftprocedure. Veel van deze regels gelden ook voor de administratief beroepschriftprocedure.

 

Wie kan bezwaar maken?

Om bezwaar te kunnen maken, dient u aangemerkt te worden als belanghebbende. Wanneer het besluit aan u gericht is, zult u altijd aangemerkt worden als belanghebbende. Ook wanneer u niet de adressant bent van het besluit, kunt u aangemerkt worden als belanghebbende wanneer het besluit u rechtstreeks raakt. U bent in dat geval derde-belanghebbende.

Waartegen is bezwaar mogelijk?

Niet tegen alle besluiten staat de mogelijkheid tot bezwaar open. Het aantekenen van bezwaar is enkel mogelijk tegen beschikkingen. Een beschikking is een specifieke, concrete beslissing die betrekking heeft op één of meerdere personen. Dit is bijvoorbeeld een besluit op een aanvraag van een vergunning of uitkering. Tegen besluiten van algemene strekking, bijvoorbeeld een gemeentelijke verordening, kan geen bezwaar worden aangetekend.

Vereisten bezwaarschrift

Het bezwaarschrift dient aan enkele eisen te voldoen. In ieder geval dient uw bezwaarschrift de volgende onderdelen te bevatten:

  • Uw naam en adresgegevens;
  • Datum;
  • Uitleg van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • Redenen voor het bezwaar;
  • Handtekening.

De specifiek eisen waaraan het bezwaarschrift dient te voldoen, vindt u veelal terug op het originele besluit.

Aan het maken van bezwaar zijn geen kosten verbonden. Daarnaast heeft u voor het maken van bezwaar geen advocaat nodig. Op het internet zijn meerdere modelbrieven te vinden die u kunt gebruiken voor het opstellen van een bezwaarschrift. Uiteraard is het altijd mogelijk om juridisch advies in te winnen over uw situatie.

Het bezwaarschrift dient binnen 6 weken nadat het originele besluit genomen is, ingediend te worden. Dit is een harde deadline: bezwaarschriften die na deze datum worden ingediend, worden slechts in uitzonderlijke gevallen in behandeling genomen.

Beroepsprocedure bij de rechter

Na het indienen van uw bezwaarschrift zult u van het bestuursorgaan een nieuw besluit ontvangen. Mocht u het ook met dit besluit niet eens zijn, dan bestaat de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de bestuursrechter. Op het besluit zal staan aangegeven bij welke rechter en binnen welke termijn u een beroepschrift dient in te dienen. De rechter zal het besluit beoordelen aan de hand van uw beroepschrift, de reactie van het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft en eventuele aanvullende stukken die door u en het bestuursorgaan worden ingediend. In de meeste gevallen zal er een zitting plaatsvinden.

Let op: aan de beroepsprocedure bij de rechter zijn vaak kosten verbonden.

Indien u het niet eens bent met de uitspraak van de bestuursrechter, bestaat de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen.