Ongelukken op de piste

RedactieAlgemeen

Nederland kleurde wit vandaag. Binnen een paar uur waren de auto’s, wegen en daken bedekt met een laagje sneeuw. Echter, voor een echte dikke laag sneeuw moeten wij toch ook dit jaar weer richting Frankrijk, Oostenrijk, Italië, Duitsland of Zwitserland. De pistes staan ieder jaar weer vol met enthousiaste Nederlandse skiërs, snowboarders en après-skiërs. Maar wat nu als een overmoedige skiër tijdens de wintersport in het buitenland tegen u aan botst en u letsel oploopt? Dat zal in dit stuk behandeld worden.

 

Wanneer u door toedoen van een ander letsel oploopt, kun u die ander aansprakelijk stellen voor deze schade. Vervolgens kunt u schadevergoeding vorderen. Maar wanneer kunt u iemand aansprakelijk stellen voor de geleden schade? En hoe zit dit bij een ongeluk in het buitenland?

 

Ongeluk veroorzaakt door een buitenlandse skiër op een buitenlandse piste

Heeft u letsel opgelopen in het buitenland, dan is in beginsel het recht van het land waar u het letsel heeft opgelopen van toepassing. Stel dat u op de piste in Frankrijk door een ander onderuit wordt geskied en u uw been breekt, dan geldt in principe dus het Franse recht bij schaderegeling. Dit maakt de situatie erg lastig. De regels zijn mogelijk anders dan de Nederlandse regels en ook de taal kan voor problemen zorgen. Laat u in dit geval goed informeren door een expert op dit gebied.

Er is wel een uitzondering op deze regel. Indien de persoon die uw letsel heeft veroorzaakt ook uit Nederland komt, dan kan de letselzaak volgens het Nederlandse recht afgewikkeld worden.

 

Ongeluk veroorzaakt door Nederlandse skiër

Een ander aansprakelijk stellen voor de letselschade die u heeft opgelopen op de piste, kan indien het ongeluk te wijten is aan onrechtmatig handelen door de veroorzaker. Er moet sprake zijn van een onrechtmatige daad. In artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek staat dat hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, verplicht is de schade te vergoeden die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden. Maar niet elke botsing op de piste is een onrechtmatige handeling. Om te kunnen beoordelen of er sprake is van onrechtmatig gedrag, kunnen gangbare regels over het gedrag en “verkeersregels” die op de bewuste piste gelden, handvatten bieden. Deze regels kunnen meegewogen worden bij de beoordeling of er sprake is van een onrechtmatige gedraging.

Naast onrechtmatigheid en schade, moet er sprake zijn van nog drie voorwaarden voordat gesproken kan worden van een onrechtmatige daad. Deze drie voorwaarden zijn toerekenbaarheid, causaliteit en relativiteit. Toerekenbaarheid betekent dat het ongeluk moet kunnen worden toegerekend aan de veroorzaker. Wanneer een gedraging van de ander het ongeluk heeft veroorzaakt, kan het ongeluk in principe aan die persoon worden toegerekend.

Aan de voorwaarden van causaliteit is voldaan, wanneer er een causaal verband is tussen de oorzaak, ofwel de onrechtmatige handeling, en de schade. Indien u kunt aantonen de letselschade het gevolg is van de onrechtmatige (ski)handeling van de ander, is er sprake van een causaal verband.

Tot slot moet er sprake zijn van relativiteit. Dit is vastgelegd in artikel 6:163 van het Burgerlijk Wetboek. In deze bepaling staat dat er geen verplichting tot schadevergoeding bestaat, wanneer de geschonden norm niet strekt tot bescherming tegen de schade zoals de benadeelde die heeft geleden. Deze voorwaarde is erg lastig uit te leggen. Er zal per geval bekeken moeten worden of aan het relativiteitsvereiste wordt voldaan.

 

Heeft u naar aanleiding van dit stuk nog vragen of heeft u een andere juridische vraag? Dan kunt u ons bereiken via 010-4130090.