Uw werkgever wilt uw vakantiedagen uitbetalen: mag dat?

RedactieArbeidsrecht

Met de naderende jaarwisseling kan uw werkgever het voorstel doen resterende vakantiedagen uit te betalen. Misschien doet hij dit niet eens in overleg met u, maar bepaalt hij eenzijdig niet-opgenomen vakantiedagen te verzilveren. Kan een werkgever dit zomaar besluiten? En wat zijn uw rechten omtrent vakantiedagen?

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Wettelijke vakantiedagen zien op het minimum aantal vakantiedagen welke door de wetgever aan elke werknemer zijn toegekend. Deze moeten viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week bedragen. Dit betekent dat u bij een fulltime dienstverband recht hebt op twintig wettelijke vakantiedagen. Deze vakantiedagen hebben als doel de werknemer te laten herstellen en ontspannen van de uitgevoerde werkzaamheden. Dit heeft tot gevolg dat een werkgever wettelijke vakantiedagen niet mag uitbetalen, ook niet wanneer dit met de werknemer afgesproken wordt. Daarnaast bepaalt de wet dat deze vakantiedagen zes maanden na het jaar waarin ze opgebouwd zijn, vervallen. Dit houdt in dat u tot 1 juli 2018 uw vakantiedagen over 2017 op kan nemen. Van dit alles kan alleen ten voordele van de werknemer worden afgeweken. Stelt uw werkgever u niet in de gelegenheid vakantie op te nemen, of bent u volledig arbeidsongeschikt zonder re-integratieverplichtingen? Dan vervallen voor u de vakantiedagen pas vijf jaar na het opbouwjaar.

De wettelijke vakantiedagen kunnen wel uitbetaald worden wanneer de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt, net als bij bovenwettelijke vakantiedagen.

Bovenwettelijke vakantiedagen bestaan uit de vakantiedagen die boven de wettelijke minimumvakantiedagen uitstijgen. Vaak worden deze vakantiedagen bij cao of onderling overeengekomen. Bovenwettelijke vakantiedagen kunnen wel tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst verzilverd worden. Wel moeten partijen daarmee schriftelijk instemmen.

Daarnaast is de werknemer in beginsel baas over zijn eigen vakantiedagen. Wanneer u schriftelijk aan uw werkgever hebt laten weten wanneer u vakantiedagen op wilt nemen, dient de werkgever hier binnen twee weken op te reageren. Doet hij dit niet? Dan zijn de vakantiedagen vastgesteld zoals de werknemer dat wilde. Bij uitzondering kan de werkgever u weigeren vakantie op te nemen. Hij moet hiervoor gewichtige redenen hebben. Hiervan is sprake wanneer de vakantieverlening aan de werknemer de gang van zaken binnen het bedrijf ernstig zou verstoren. Daarnaast kan een werkgever een collectieve vakantie voor (een deel van) het bedrijf afspreken.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Wij geven elke werkdag gratis telefonisch advies!