Wanneer heeft u recht op een WW-uitkering?

RedactieSociaal Recht

De Werkloosheidswet (WW) biedt werkloze werknemers met voldoende arbeidsverleden in bepaalde gevallen een werkloosheidsuitkering. De WW wordt onderscheiden in drie pijlers: het recht op een WW-uitkering, het geldend maken van het recht op een WW-uitkering, en de betaling van de WW-uitkering. Om te bepalen of u recht heeft op deze uitkering, dient u uw situatie te toetsen aan bepaalde voorwaarden.

Allereerst dient u verzekerde te zijn in de zin van artikel 3 en verder van de WW. U bent een verzekerde indien u als werknemer een natuurlijk persoon bent, jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, die in een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking staat. U staat in een privaatrechtelijke dienstbetrekking als u werkzaam bent op grond van een arbeidsovereenkomst (artikel 7:610 Burgerlijk Wetboek). Als u op grond van een dergelijke dienstbetrekking heeft gewerkt, heeft uw werkgever premie voor u betaald aan fondsen die de WW-uitkering bekostigen.

Daarnaast moet u werkloos zijn (artikel 16 en 1a van de WW). Dit houdt in dat u minstens de helft van uw arbeidsuren moet hebben verloren, of zeker vijf uren, en u beschikbaar moet zijn op de arbeidsmarkt. Als u niet beschikbaar bent op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld doordat u ziek bent, voldoet u niet aan de voorwaarden van een WW-uitkering.

Ook dient u te voldoen aan de referte-eis van artikel 17 van de WW. Dit betekent dat u gedurende de 36 weken voor de aanvang van de werkloosheid in minstens 26 weken minimaal één uur per week aan arbeid moet hebben verricht.

Als laatste moet er geen sprake zijn van een uitsluitingsgrond (artikel 19 van de WW). Uitsluitingsgronden betreffen bijvoorbeeld de situatie dat u in detentie zit, of al een andere uitkering ontvangt.

Voldoet u aan deze voorwaarden? Dan heeft u in principe recht op een WW-uitkering. Vervolgens bepaalt het UWV of dit recht geldend gemaakt kan worden. Hierbij moet u ook rekening houden met de verplichtingen die u in dat geval hebt, zoals de plicht om inlichtingen te verschaffen in alle gegevens die van belang kunnen zijn voor uw WW-uitkering.

Heeft u vragen over dit, of een ander onderwerp? Bel ons dan gerust!