Wanneer kan de partneralimentatie gewijzigd worden? 


RedactieAlgemeen

Het is mogelijk dat een eerder vastgesteld of overeengekomen bedrag aan partneralimentatie gewijzigd wordt, meestal op basis van gewijzigde financiële omstandigheden. Hiervoor moet dan wel een wijzigingsverzoek bij de rechtbank worden ingediend. Als de rechtbank vindt dat er geen sprake is van een wijziging van omstandigheden, dan wordt het verzoek niet inhoudelijk behandeld. In dit artikel zullen de belangrijkste punten besproken worden rondom de wijziging van partneralimentatie.

Wijziging van omstandigheden
Op verzoek van een van beide ex-echtgenoten kan een rechter de partneralimentatie wijzigen, dus verhogen, verlagen of op nihil stellen. Er moet volgens de wet dan wel sprake zijn van een ‘wijziging van omstandigheden’. Dit begrip wordt in de wet niet nader gedefinieerd en het kan dus gaan om een breed scala aan omstandigheden. In de praktijk zal het vaak gaan om een wijziging van financiële omstandigheden bij de alimentatiebetaler of ontvanger. Denkt u bijvoorbeeld aan een ontslagsituatie. Maar ook niet-financiële omstandigheden kunnen tot een wijziging van de alimentatie leiden, bijvoorbeeld wangedrag van een van beide ex-echtgenoten. Een voorbeeld. Arjan is gescheiden van Sarah en betaalt haar op basis van een beslissing van de rechter 1.200 euro partneralimentatie per maand. De hoogte van deze partneralimentatie is gebaseerd op het aanzienlijke salaris van Arjan. Door een reorganisatie verliest hij zijn baan en valt Arjan terug op een WW-uitkering. Op grond van deze gewijzigde omstandigheid zal Arjan waarschijnlijk met succes bij de rechter om een verlaging van zijn alimentatieplicht kunnen verzoeken.

Aanpassing partneralimentatie kan met terugwerkende kracht plaatsvinden
De rechter zal bij een verzoek om aanpassing van de partneralimentatie in zijn beslissing ook aangeven vanaf welke dag een eventueel nieuw vastgesteld bedrag verschuldigd is. Ook kan de rechter bepalen dat de alimentatie met terugwerkende kracht gewijzigd wordt of op nihil wordt gesteld.

Beding van niet-wijziging
Lang niet altijd is het de rechter die de hoogte van de partneralimentatie bepaald. Vaak hebben beide ex-echtgenoten hierover zelf afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn dan meestal vastgelegd in een overeenkomst, het zogenaamde echtscheidingsconvenant. In dit echtscheidingsconvenant kan een bepaling zijn opgenomen waarin staat dat de eenmaal afgesproken partneralimentatie niet kan worden gewijzigd, ook niet als er sprake is van gewijzigde omstandigheden. Deze bepaling noemt men in vaktaal ook wel ‘een beding van niet-wijziging’. Maar zelfs als in uw echtscheidingsconvenant een dergelijke bepaling is opgenomen, is het toch mogelijk om in uitzonderlijke situaties de rechter te vragen om de alimentatie te wijzigen. Er moet dan wel duidelijk sprake zijn van een totaal onredelijke situatie op grond waarvan de rechter de hoogte van de alimentatie alsnog kan wijzigen.

Advocaat nodig
Voor het wijzigen van de hoogte van de partneralimentatie heeft u een advocaat nodig.