Medisch dossier kind

RedactieAlgemeen

Vaak behouden ouders gelijke bevoegdheden over hun kinderen na een echtscheiding. Maar wat gebeurt er als uw kind naar de arts gaat terwijl hij of zij bij de andere ouder is? Heeft u dan recht op informatie uit het medisch dossier?

Kinderen die minderjarig zijn staan volgens de wet onder gezag (art. 1:245 lid 1 BW). Dit kan ouderlijk gezag dan wel voogdij zijn (lid 2). Het gezag omvat zowel het bewind over het vermogen van het kind als de vertegenwoordiging in burgerlijke handelingen. Ouders treden dus ook op als wettelijke vertegenwoordigers bij geneeskundige behandelingen. De medische informatie wordt niet alleen verschaft zodat ouders beslissingen kunnen nemen over de behandeling van hun kind, maar ook om bijvoorbeeld facturen te kunnen controleren. Vanaf het 16e levensjaar beslist een kind over de eigen behandeling. Een arts hoeft een ouder dan niet meer te infomeren of om toestemming te vragen. Vanaf het 12e levensjaar mag een kind meebeslissen over de behandeling, maar er is uiteraard nog wel toestemming nodig van de ouder(s). Als u als ouder dus gezag heeft over een minderjarig kind onder de 16 jaar heeft u recht op informatie over de medische behandeling.

Er zijn echter een paar uitzonderingen. Een arts kan de informatieverschaffing geheel of ten dele weigeren als:

  • Het verstrekken van informatie in strijd is met de belangen van het kind; of
  • Het kind nadrukkelijk bezwaar heeft gemaakt tegen het verstrekken van informatie.

Wat gebeurt er als u geen gezag heeft over uw kind? U heeft dan wel recht op informatie over de kinderen, maar deze is beperkter in omvang. Er moet genoeg informatie worden gegeven om een algemeen beeld te kunnen vormen over de opvoeding en de gezondheid van een kind. Op verzoek kan (beperkte) medische informatie worden verkregen door de niet-gezagdragende ouder, mits de hierboven genoemde uitzonderingen niet gelden. De niet-gezagdragende ouder heeft dus geen inzagerecht.

Als u nog vragen heeft over de omvang van het gezag van ouders kunt u altijd de Stichting Rechtswinkel Rotterdam bellen.

RedactieMedisch dossier kind