De kleine lettertjes

RedactieAlgemeen

Algemene voorwaarden

Wanneer u iets koopt zal er vaak sprake zijn van een consumentenkoop: u koopt als natuurlijk persoon een roerende zaak van een professionele partij terwijl u zelf niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. De ongelijke verhouding voelt u waarschijnlijk gelijk aan. Bedrijven hebben vaak meer juridische kennis en werken veelal met kleine lettertjes die bij het sluiten van de overeenkomst van toepassing worden verklaard. U als consument kent misschien minder de juridische betekenis van deze bedingen. Er is dus reden tot consumentenbescherming, en dat is er! Een beding in algemene voorwaarden kan vernietigd worden wanneer het, gelet op de omstandigheden van het geval, onredelijk bezwarend is.

In de wet zijn er twee lijsten opgenomen met bedingen waarvan de wetgever heeft aangeven deze aan te merken als onredelijk bezwarend (de zwarte lijst) en waarvan wordt vermoed dat deze onredelijk bezwarend zijn (de grijze lijst). Deze laatste variant geeft u een bewijsvoordeel: u hoeft niet te bewijzen dat een beding onredelijk bezwarend is, maar de gebruiker van het beding zal moeten bewijzen waarom dat juist niet het geval zou zijn.

De zwarte lijst (art. 6:236 BW)

Aan wat voor soort bedingen moet u denken wanneer we spreken over bedingen uit de zwarte lijst? Voorbeelden:

  • wanneer het beding de koper het recht ontneemt om nakoming van een toegezegde prestatie op te eisen, of;
  • wanneer het beding de koper de wettelijke bevoegdheden tot ontbinding of opschorting van de overeenkomst beperkt, of;
  • wanneer er een overeenkomst voor een bepaald termijn is aangegaan (zoals bij een abonnement) en er een beding is opgenomen dat na dit termijn de looptijd stilzwijgend wordt verlegd voor een bepaalde duur of een onbepaalde tijd met een opzegtermijn dat langer is dan 1 maand.

De grijze lijst (art. 6:237 BW)

Welke soort bedingen worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn? Enkele voorbeelden:

  • een beding dat de gebruiker van de algemene voorwaarden een lange of onvoldoende bepaalde (op)leveringstermijn geeft, of;
  • dat de consument bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst annuleringskosten aan de verkoper moet betalen, tenzij het een redelijke vergoeding betreft voor het verlies of de gederfde winst van de verkoper, of;
  • dat een overeenkomst zoals een abonnement die is aangegaan voor een bepaalde tijd, voor meer dan 1 jaar wordt aangegaan;
  • dat de consument aan een opzegtermijn gebonden is dat langer is dan 3 maanden.

Dwingend recht

Bij de consumentenkoop zijn deze twee lijsten dwingend van aard, wat betekent dat hiervan niet mag worden afgeweken, onder geen enkel beding. Daarnaast is er sprake van een Transparenz-gebot die bij nalaten leidt tot het contra-proferentem-beginsel (art. 6:238 lid 2 BW). Lastige terminologie, maar het betekent niet meer dan dat bedingen in de algemene voorwaarden duidelijk en begrijpelijk moeten zijn opgesteld. Wanneer de opsteller dit nalaat zal bij twijfel de meest gunstige uitleg voor de consument prevaleren. Europa en uw wetgever heeft aan u gedacht!

Twijfelt u of een beding onredelijk bezwarend is? Heeft u vragen over de vernietiging van bedingen in algemene voorwaarden. U kunt altijd contact met ons opnemen!