Het ouderschapsverlof

RedactieAlgemeen

Wanneer u ouder bent van één of meerdere kinderen kan het soms lastig zijn om uw werk te combineren met de zorg voor uw kind(eren). U kunt dan vaak gebruik maken van de regeling van het ouderschapsverlof. Maar wanneer heeft u eigenlijk recht op ouderschapsverlof? Hoelang heeft u recht op ouderschapsverlof? En wat is de invloed van het opnemen van ouderschapsverlof op uw inkomen? In dit stuk wordt ingegaan op deze vragen en wordt kort uitgelegd welke rechten u heeft met betrekking tot het ouderschapsverlof.

Wanneer heeft u recht op ouderschapsverlof?

Het ouderschapsverlof houdt in dat u als werkende ouder verlof kunt opnemen om te zorgen voor een kind jonger dan 8 jaar. U kunt dus alleen ouderschapsverlof bij uw werkgever aanvragen voor een kind die de leeftijd van 8 jaar nog niet heeft bereikt. Om recht te hebben op ouderschapsverlof hoeft u niet de biologische ouder te zijn van het kind. U heeft ook recht op ouderschapsverlof voor een adoptiekind of een erkend kind. Daarnaast kan u ook ouderschapsverlof opnemen voor uw aspirant-adoptiekind, pleegkind of stiefkind. U dient dan wel duurzaam de verzorging en de opvoeding van het kind op u te hebben genomen en het kind dient bij u te wonen op basis van de basisregistratie personen.

U kunt het ouderschapsverlof bij uw werkgever aanvragen vanaf het moment dat u bij uw werkgever in dienst treed. U mag zelf bepalen wanneer u het ouderschapsverlof opneemt. Wanneer u ouderschapsverlof wilt aanvragen, dient u tenminste 2 maanden van tevoren een schriftelijke aanvraag bij uw werkgever in. Vaak heeft een werkgever een standaardformulier voor het aanvragen van ouderschapsverlof. Als dit niet het geval is dient u de aanvraag zelf schriftelijk op te stellen. In uw verzoek neemt u de datum wanneer u het verlof wilt laten ingaan, het aantal gewenste verlofuren per week, de dagen waarop u verlof opneemt en de duur van de verlofperiode op.  Uw werkgever kan het verzoek vervolgens niet weigeren. De werkgever kan alleen wel de verdeling van uw werkuren weigeren. U dient dan met uw werkgever te overleggen over een andere verdeling.

Hoeveel verlof kan u opnemen?

Wanneer u dus aan bovenstaande voorwaarde voldoet heeft u recht op ouderschapsverlof. Het ouderschapsverlof bedraagt  in beginsel 26 keer het aantal uren dat u per week werkt. Om het aantal uren te bepalen wat u per week werkt dient u uit te gaan van hetgeen in uw arbeidsovereenkomst is opgenomen. Heeft u bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst voor 30 uur in de week, dan heeft u in beginsel recht op 26 x 30= 780 uur ouderschapsverlof in totaal.

Als u meer of minder gaat werken terwijl u nog ouderschapsverlof over heeft, heeft dit gevolgen voor de hoeveelheid uren aan ouderschapsverlof die u kan opnemen. U dient in dit geval het aantal ouderschapsverlofuren wat u nog open heeft staan te delen door het aantal uren wat u voorheen per week werkte. U krijgt dan het aantal weken ouderschapsverlof waar u nog recht op heeft. Dit aantal weken dient u ten slotte nog te vermenigvuldigen met het aantal uren wat u vanaf dan per week gaat werken. U heeft dan het aantal ouderschapsverlofuren waar u dan nog recht op heeft.

Beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof. Ook heeft u voor elk kind recht op ouderschapsverlof. In het geval van een tweeling heeft u dus recht op twee keer ouderschapsverlof.

Invloed op uw inkomen

Voor de uren waarvoor u ouderschapsverlof opneemt bouwt u geen vakantiedagen op en heeft u in beginsel geen recht op loon. In sommige gevallen kan het wel zijn dat de werkgever u toch gedeeltelijk doorbetaald tijdens het verlof. Bepalend hiervoor zijn de arbeidsvoorwaarden in uw arbeidsovereenkomst en cao. U kan hierover contact opnemen met uw werkgever.

Doordat u ouderschapsverlof opneemt kan het zo zijn dat uw inkomen hierdoor daalt tot onder het sociaal minimum. Het is in dat geval eventueel mogelijk om aanvullende bijstand aan te vragen, zodat u toch in uw levensonderhoud kan voorzien. U kan hiervoor contact opnemen met uw gemeente of het UWV.

Heeft u naar aanleiding van dit stuk nog vragen of wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u ons bellen op 010-4130090.