Hoe bindend zijn algemene voorwaarden?

RedactieAlgemeen, Consumentenrecht

Hoewel veel mensen bij het sluiten van een overeenkomst niet alle algemene voorwaarden doorlezen, is het van belang om te beseffen dat u daar volgens de wet in principe wel aan gebonden bent. Maar wat als er een beding in de algemene voorwaarden staat die onredelijk bezwarend is? Of als u helemaal geen mogelijkheid hebt gehad om de algemene voorwaarden in te zien? U kunt dan in de meeste gevallen bescherming ontlenen aan de wet. In dit artikel gaan wij op een aantal verschillende situaties in.

Onredelijk bezwarend beding

Als een beding in de algemene voorwaarden onredelijk bezwarend is voor u, is dit beding mogelijk vernietigbaar. Vernietiging houdt in dat er wordt gedaan alsof dit beding nooit onderdeel is geweest van de algemene voorwaarden. Of een beding onredelijk bezwarend is, hangt van een aantal punten af. Dit kan bijvoorbeeld afhangen van de overige inhoud van de overeenkomst of de wijze waarop de voorwaarden tot stand zijn gekomen.

Let op! Wanneer sprake is van een overeenkomst tussen een gebruiker van algemene voorwaarden en een consument, worden sommige bedingen in de algemene voorwaarden door de wet als onredelijk bezwarend beschouwd. Ook bestaan er bedingen die door de wet worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn. Om te zien welke bedingen dit zijn, kunt u artikel 6:236 en artikel 6:237 van het Burgerlijk Wetboek raadplegen.

Geen mogelijkheid gehad om algemene voorwaarden in te zien

De gebruiker van de algemene voorwaarden is verplicht u een redelijke mogelijkheid te bieden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Als de gebruiker dit niet heeft gedaan, kunt u één of meerdere bedingen in de algemene voorwaarden vernietigen.

De gebruiker van de algemene voorwaarden heeft aan deze plicht voldaan als hij de algemene voorwaarden voorafgaand aan of bij het sluiten van de overeenkomst aan u heeft verstrekt. Als dit niet (direct) mogelijk is, moet de gebruiker in principe vóór de totstandkoming van de overeenkomst aan u bekend maken dat de algemene voorwaarden ter inzage liggen en dat ze op verzoek aan u zullen worden toegezonden. Daarnaast heeft de gebruiker aan deze plicht voldaan als hij de algemene voorwaarden voorafgaand aan of bij het sluiten van de overeenkomst via elektronische weg (bijvoorbeeld een e-mail) aan u ter beschikking heeft gesteld. Dit moet op een zodanige manier gebeuren dat deze door u kunnen worden opgeslagen, zodat u er ook op een later moment naar kan kijken.

Let op! Als de overeenkomst zelf niet via elektronische wijze tot stand is gekomen, is uw toestemming nodig om de algemene voorwaarden op deze manier naar u te verzenden.

Het is belangrijk om te weten dat er op het bovenstaande uitzonderingen gelden. Zo heeft de gebruiker van de algemene voorwaarden ook aan zijn plicht voldaan als de algemene voorwaarden niet ter hand zijn gesteld, maar u hiermee wel bekend was of had moeten zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u vaker zaken doet met uw wederpartij die dezelfde algemene voorwaarden gebruikt. Daarnaast is hier sprake van bij eenvoudige exoneratieclausules die duidelijk zijn gepresenteerd. Hierbij kunt u denken aan een groot bord bij de ingang van een bedrijf waarop staat ‘de directie is niet aansprakelijk voor verlies van uw eigendommen’.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? De Rechtswinkel Rotterdam is bereikbaar op maandag en donderdag om 13:30-17:30 en op dinsdag, woensdag en vrijdag om 8:30-12:30.