Kunt u uit huis worden gezet wanneer sprake is van een huurachterstand als gevolg van de Coronacrisis?

RedactieHuur- en woonrecht

Het Coronavirus heeft een grote invloed op ons leven. Veel mensen verliezen hun bron van inkomen en dit kan tot gevolg hebben dat het betalen van de huur niet meer mogelijk is. Kunt u uit huis worden gezet wanneer u niet langer uw huur kunt betalen?

Het betalen van huur is de belangrijkste verplichting van een huurder. Op het moment dat de huurder hierin verzuimt, pleegt hij wanprestatie. De verhuurder kan dan bij de kantonrechter ontbinding van de huurovereenkomst vorderen. Door de rechter wordt doorgaans de regel gehanteerd dat bij een huurachterstand van drie maanden of langer de huurovereenkomst mag worden ontbonden, waarna ontruiming volgt.

‘Afspraken’

Sinds het begin van de problematiek rondom huurachterstanden als gevolg van de pandemie, is er veel overleg geweest tussen onze minister van Milieu en Wonen, minister Van Veldhoven en de grootste verhuurorganisaties en brancheverenigingen. Er zijn daarin afspraken gemaakt over maatregelen met huurachterstanden en huisuitzettingen. Het is namelijk van belang zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen op straat komen te staan, gezien de gevolgen voor de volksgezondheid in deze tijden. De afspraken luiden als volgt:

  • Huurders zullen zelf actief op zoek moeten naar financiële ondersteuning vanuit de overheid;
  • Verhuurders zullen hun best doen om maatwerkoplossingen te vinden voor huurders die in betalingsproblemen komen als gevolg van het Coronavirus;
  • Verhuurders zullen geen incassokosten doorberekenen aan huurders met betalingsproblemen;
  • Huisuitzettingen en ontruimingen zullen voorlopig worden uitgesteld. Uitzonderingen hierop zijn de gevallen bij criminele activiteiten of extreme overlast of indien de ontruimingsprocedure al voor 12 maart 2020 in gang was gezet.

Rechtspraak

Deze afspraken zijn echter geen wetgeving. Verhuurders zijn hieraan in beginsel niet gebonden, waardoor ontruiming juridisch gezien nog steeds mogelijk is. Uit de praktijk blijkt dat veel verhuurders nog steeds ontruiming hebben gevorderd bij de rechter, maar dat rechters verschillend met deze vordering omgaan. Zo overwoog het hof Arnhem Leeuwaarden op 19 mei 2020:

“Waar enerzijds het woonbelang van huurder duidelijk is en anderzijds de belangen van verhuurder bij ontruiming van het gehuurde evident zijn, kent het hof doorslaggevende betekenis toe aan die uitzonderlijke omstandigheden die de Coronacrisis teweeg heeft gebracht. In deze tijd waarin iedereen zoveel mogelijk thuis moet blijven en de overheid de nodige maatregelen treft ter voorkoming van de verdere verspreiding van het virus, is het niet verantwoord om mensen tot een verhuizing te dwingen.”

In dit geval werd de vordering van de verhuurder tot ontruiming niet toegewezen. Hoewel het oordeel van de rechter anders kan uitvallen in geval van ernstige tekortkomingen en spoedeisende gevallen, zijn veel rechters terughoudend in het toewijzen van vorderingen tot ontruiming.

Het is juridisch dus nog steeds mogelijk dat u bij een huurachterstand uit uw huis kan worden gezet. Hoewel er afspraken zijn gemaakt met verhuurorganisaties en rechters zich terughoudend opstellen, blijft de mogelijkheid tot uitzetting bestaan. Indien u zich in dergelijk situatie bevindt en u vragen heeft na het lezen van dit artikel, kunt u ons bereiken op het volgende telefoonnummer: 0104130090.