Mag ik ontslagen worden terwijl ik ziek ben?

RedactieArbeidsrecht

Wanneer u (langdurig) ziek bent, is dat natuurlijk erg vervelend. Vooral als u zo ziek bent dat u niet meer kunt werken. Maar wat zijn de gevolgen hiervan? In dit artikel wordt ingegaan op uw recht op loondoorbetaling, het verbod op ontslag tijdens de eerste twee jaar van uw ziekte en wat er gebeurt bij langdurig ziekte.

Loondoorbetaling

Uw werkgever moet loon door blijven betalen gedurende de eerste 104 weken (twee jaar) van uw ziekte of arbeidsongeschiktheid. Indien u een arbeidscontract voor bepaalde tijd heeft dat binnen twee jaar eindigt, stopt de loondoorbetaling echter wanneer het contract is verlopen.

Ontslag tijdens ziekte

Dit brengt met zich mee dat uw werkgever u niet mag ontslaan in de eerste twee jaar dat u ziek bent. Er zijn echter een aantal situaties waarin dit wel kan, bijvoorbeeld wanneer u nog in uw proeftijd zit. U krijgt geen langere proeftijd als u tijdens de proeftijd ziek wordt. Ook kan u ontslagen worden in de eerste twee jaar indien u op staande voet ontslagen wordt. Ontslag op staande voet moet echter altijd op een dringende reden gebaseerd zijn, bijvoorbeeld diefstal, schending van uw beroepsgeheim of werkweigering.

Het kan zijn dat uw werkgever voorstelt om in onderling overleg het dienstverband te beëindigen. Er wordt geadviseerd om hier niet mee akkoord te gaan, omdat u bij ontslag met wederzijds goedvinden het risico loopt dat u geen Ziektewet-uitkering van het UWV kunt krijgen.

Langdurig ziek

Als u na twee jaar nog niet hersteld bent, vervalt het bovenstaande ontslagverbod en kan uw werkgever een ontslagvergunning bij het UWV aanvragen. Om de ontslagvergunning te krijgen, beoordeelt het UWV, vaak samen met een bedrijfsarts of arbeidsdeskundige, of u door uw ziekte uw werk niet meer kunt doen. Daarnaast kijkt ze of het waarschijnlijk is dat u binnen 26 weken herstelt of dat het werk binnen 26 weken zo kan worden aangepast dat u toch kunt werken. Als dit niet mogelijk is wordt gekeken of u binnen de redelijke herplaatsingstermijn kan worden herplaatst in een andere passende functie binnen de onderneming of groep, eventueel met behulp van scholing. Als dit allemaal niet kan wordt de ontslagvergunning verleend en kunt u ontslagen worden. De beslissing tot het al dan niet verlenen van een ontslagvergunning wordt binnen vier weken genomen.

Transitievergoeding en WIA-uitkering

Vanaf de 88e week dat u ziek bent kunt u een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV wegens uw (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Wanneer u bent ontslagen vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid, loopt de WIA-uitkering door na uw ontslag.

Daarnaast heeft u meestal recht op een transitievergoeding als u ontslagen wordt omdat u twee jaar ziek bent. Het is ook mogelijk dat u met uw werkgever een beëindigingsovereenkomst tekent, dan maakt u daarin afspraken over de ontslagvergoeding. U krijgt dan geen transitievergoeding.