Mag ik tijdens ziekte op vakantie?

RedactieArbeidsrecht

Het is enorm vervelend als u door ziekte niet in staat bent om uw arbeid te verrichten. De eerste twee jaar van uw ziekte is de werkgever in beginsel gehouden om uw loon bij ziekte door te betalen. Maar hoe zit het eigenlijk als u terwijl u ziek bent op vakantie wilt? Moet u dit dan eerst met de werkgever bespreken? En worden uw vakantiedagen ingehouden? Deze vragen zullen aan bod komen in dit artikel.

 Vakantie aanvragen

Een werknemer die ziek is mag in principe op vakantie als de vakantie kan bijdragen aan het herstel en er geen medische bezwaren zijn. Als de werkgever van mening is dat de vakantie het herstel kan belemmeren, kan de werkgever bij de bedrijfsarts om advies vragen. De bedrijfsarts zal dan nagaan of de vakantie nadelig is voor het herstel van de werknemer. De werkgever zal vervolgens onder andere op grond van het advies van de bedrijfsarts beslissen of de werknemer wel of niet op vakantie mag. Als er geen medische belemmeringen kunnen worden vastgesteld en er ook geen zwaarwegend bedrijfsbelang is, kan de werkgever de vakantie niet weigeren.

Worden mijn vakantiedagen ingehouden?

Als een volledige zieke werknemer met vakantie gaat, is het nog niet automatisch zo dat er vakantiedagen worden opgenomen. De werkgever dient vooraf aan de werknemer te vragen of hij toestemt met het inhouden van vakantiedagen. Dit is alleen anders in het geval dat er in de individuele arbeidsovereenkomst, collectieve arbeidsovereenkomst of het bedrijfsregelement staat vermeld dat dergelijke instemming niet vereist is.

Deze afwijking van de hoofdregel van instemming zoals opgenomen in de arbeidsovereenkomst, CAO of het bedrijfsregelement is slechts mogelijk voor bovenwettelijke vakantiedagen. Wat betreft de wettelijke vakantiedagen is toestemming dus altijd vereist. Wettelijke vakantiedagen zijn de vakantiedagen waar een werknemer op grond van de wet recht op heeft. Het wettelijke aantal vakantiedagen bedraagt viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week. Als u bijvoorbeeld 30 uur per week werkt, heeft u dus recht op 120 uren vakantie per jaar. Het totaal aantal vakantiedagen kunt u vinden in de arbeidsovereenkomst. Om te berekenen hoeveel bovenwettelijke vakantiedagen u heeft, kunt u de wettelijke vakantiedagen van dit totaal aantal vakantiedagen aftrekken.

Hoe zit het met re-integratieverplichtingen?

Indien u als werknemer instemt met het feit dat gedurende de vakantie verlofdagen zullen worden afgeboekt, dan is het gewoon mogelijk om met vakantie te gaan. Tijdens de vakantie bent u niet verplicht om uw re-integratieverplichtingen na te komen. Gedurende de vakantie hoeft u daarom geen activiteiten te verrichten die gericht zijn op het weer oppakken van uw werkzaamheden. U zult gedurende uw vakantie bovendien recht hebben op uw volledige loon en niet op een eventueel gekort loon tijdens ziekte.

In het kort

Als u op vakantie wilt terwijl u ziek bent, zult u eerst uw vakantie moeten aanvragen bij de leidinggevende. Mogelijk onderzoekt de bedrijfsarts vervolgens of er medische bezwaren bestaan tegen de geplande vakantie. De werkgever besluit hierna of u wel of geen toestemming krijgt om met vakantie te gaan. De werkgever mag in principe geen vakantie dagen inhouden behalve als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Let wel op dat er voor bovenwettelijke vakantiedagen contractuele afwijkingen van dit instemmingsvereiste mogelijk zijn. Zorg er dus altijd voor dat u altijd heldere afspraken met de werkgever heeft gemaakt over het afschrijven van eventuele vakantiedagen voordat u vertrekt.

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit artikel? U kunt ons bereiken op het volgende telefoonnummer: 010-4130090.