Wanneer heb ik recht op een WW-uitkering?

RedactieAlgemeen

 

Als u werkeloos wordt, zal u aanspraak willen maken op een uitkering op grond van de Werkeloosheidswet. Maar aan welke voorwaarden moet u voldoen, wil u recht hebben op een uitkering?

Aanspraak maken op de WW-uitkering doet u bij het UWV. Zij beoordelen vervolgens of u voldoet aan de eisen die gelden voor de WW-uitkering. Ten eerste is vereist dat u een werknemer bent in de zin van de WW en dat u werkeloos bent. Daarnaast is vereist, dat u voor het intreden van de werkeloosheid voldoende lange tijd heeft gewerkt. Aan deze eis is voldaan indien u in de 36 kalenderweken voorafgaande aan de werkeloosheid in tenminste 26 kalenderweken ten minste één uur arbeid heeft verricht.  De laatste voorwaarde voor het verkrijgen van de WW-uitkering is dat er geen uitsluitingsgrond van toepassing is.  Een uitsluitingsgrond houdt in dat u als werknemer, ondanks werkeloosheid, toch bent uitgesloten van een WW-uitkering. Er is hiervan bijvoorbeeld sprake indien u al een ziekte-of arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt, of indien u de pensioengerechtigde leeftijd volgens de AOW heeft bereikt.

Als u aan al deze voorwaarden voldoet, bestaat er een recht op uitkering. U heeft ook een aantal plichten. Als u zich niet aan deze verplichtingen houdt, kan dat leiden tot een sanctie. De verplichtingen waaraan u zich dient te houden kunnen worden ingedeeld in drie categorieën.

Ten eerste mag u mag niet verwijtbaar werkeloos worden of blijven. Dit houdt in dat als u iets kan worden verweten, u geen recht heeft op de WW-uitkering. Dit is bijvoorbeeld zo bij ontslag op staande voet of als de werkgever een dringende reden voor het ontslag aanvoert. Ook zal u moeten voorkomen dat u werkeloos blijft. Dit betekent dat u moet meewerken aan het verkrijgen en behouden van arbeid. Onder deze voorwaarde valt bijvoorbeeld de sollicitatieplicht.

Ten tweede dient u dient de noodzakelijke inlichtingen te verschaffen. Mocht u een nieuwe baan hebben gevonden, mag u dit niet verzwijgen.

Ten slotte dient u zich aan administratieve voorschriften en aan door het UWV vastgestelde re-integratieverplichtingen te houden. Het is niet de bedoeling dat u de WW-uitkering als vervanging ziet voor het inkomen uit arbeid. Het is juist de bedoeling dat u zo snel mogelijk weer passend werk vindt. Om dit te bevorderen, zijn er voorzieningen in de wet opgenomen die u kunnen helpen snel weer aan een baan te komen. Voorbeelden hiervan zijn scholing met behoud van uitkering en start van een eigen bedrijf met behoud van uitkering.

De hoogte en de duur van de WW-uitkering hangt af van uw salaris en uw arbeidsverleden. Op de website van het UWV is een rekenhulp te vinden om de verwachte hoogte van uw WW-uitkering te berekenen.