Wanneer kan de werkgever mijn arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen?

RedactieAlgemeen

De werkgever mag niet zomaar veranderingen in uw arbeidsovereenkomst aanbrengen. De wetgever heeft echter bepaald dat de werkgever in sommige gevallen wel de mogelijkheid moet hebben om wijzigingen aan te brengen in uw arbeidsovereenkomst. De wet biedt hiervoor drie gronden: art. 7:611, 7:613 en 6:248 BW.

Goed werknemerschap: art. 7:611 BW

Op basis van dit artikel wordt van u verwacht dat u zich als goed werknemer gedraagt. Dit houdt in dat wanneer de werkgever u een redelijk voorstel doet, u daar in principe mee in moet stemmen. Als de werkgever zo’n voorstel doet, kunt u die alleen weigeren als instemming daarvan niet van u gevraagd kan worden. Het voorstel moet dus redelijk zijn. Om te bepalen of een voorstel redelijk is heeft de Hoge Raad drie criteria benoemd:

  1. Zijn er gewijzigde omstandigheden en wat is de aard daarvan?
  2. Is het voorstel, kijkend naar alle omstandigheden van het geval en de positie van de werknemer, redelijk?
  3. Kan instemming, gelet op alle omstandigheden van het geval, van de werknemer gevergd worden?

Schriftelijk wijzigingsbeding: art. 7:613 BW

Als de werkgever zich op deze mogelijkheid tot wijziging van de arbeidsovereenkomst wil beroepen is het van belang dat deze mogelijkheid expliciet in uw arbeidsovereenkomst is opgenomen. In de meeste arbeidsovereenkomsten wordt een wijzigingsbeding standaard opgenomen. Als er een wijzigingsbeding in uw arbeidsovereenkomst is opgenomen betekent dit niet dat de werkgever zomaar altijd uw arbeidsovereenkomst mag wijzigen. Er moet dan een zwaarwegend belang zijn voor de werkgever waarvoor het belang van de werknemer moet wijken. Het goed werknemerschap ziet vooral op individuele wijzigingen en het wijzigingsbeding ziet vooral op collectieve wijzigingen. Bij een zwaarwegend belang kan bijvoorbeeld gedacht worden aan loonsverlaging omdat het bedrijf anders failliet gaat.

Geen wijzigingsbeding: art. 6:248 BW

Wanneer de werkgever geen wijzigingsbeding in uw arbeidsovereenkomst heeft opgenomen en toch collectief de arbeidsvoorwaarden wil wijzigen, kan hij een beroep doen op art. 6:248 BW: de redelijkheid en billijkheid. Dit is een zwaardere toets dan toets van art. 7:613 BW. Bij wijziging op grond van de redelijkheid en billijkheid kan gedacht worden aan een wetswijziging. Als deze wetswijziging bepaalde arbeidsvoorwaarden verboden maakt, kunnen die op grond van dit artikel gewijzigd worden.

Heeft uw werkgever u een voorstel gedaan om wijzigingen aan te brengen in uw arbeidsovereenkomst en heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen? Dan kunt u ons gerust bellen op (010) – 413 00 90.