Wat te doen als uw werkgever uw loon niet of niet op tijd betaalt?

RedactieArbeidsrecht

Als u hard heeft gewerkt, is het natuurlijk enorm vervelend als uw loon niet of niet tijdig wordt uitbetaald. Maar welke directe gevolgen zijn er nu eigenlijk voor de werkgever als hij uw loon onterecht niet betaalt? En welke stappen kan u zetten om alsnog uw loon te ontvangen?

Recht op loon

Bij loonconflicten is het allereerst van belang om na te gaan of u daadwerkelijk recht heeft op loon. Kijk in uw individuele arbeidsovereenkomst of collectieve arbeidsovereenkomst of er bedingen zijn opgenomen die het recht op loon uitsluiten. Soms staan in arbeidsovereenkomsten bijvoorbeeld loonvrije wachtdagen vermeld. Bij loonvrije wachtdagen heeft u niet gelijk vanaf de eerste dag dat u ziek bent recht op loon. De werkgever hoeft bij loonvrije wachtdagen namelijk over de eerste dag of maximaal over de eerste tweedagen dat u ziek bent geen loon aan u te betalen.

Daarnaast doet u er goed aan om ook uw loonstroken te bekijken. Op de loonstrook staat vaak het bedrag vermeld dat u van uw werkgever had moeten ontvangen.

Wanneer is er sprake van te late betaling

De werkgever is enkel te laat met betalen wanneer het loon opeisbaar is geworden. In de meeste gevallen zal in de individuele arbeidsovereenkomst of collectieve arbeidsovereenkomst zijn opgenomen wanneer het loon opeisbaar wordt. Staat er in uw contract geen datum waarop de werkgever uw loon moet betalen? Dan geldt dat het loon moet worden betaald na afloop van het tijdvak waarover het loon volgens de arbeidsovereenkomst betaald moet worden. Indien u per maand betaald moet krijgen, dan moet bijvoorbeeld het loon over februari op zijn laatst eind maart door de werkgever worden betaald.

Bel of mail uw werkgever

Als duidelijk is dat u uw loon niet tijdig heeft ontvangen, is de eerste stap om in contact te treden met uw werkgever. Geef bij uw werkgever per mail of telefonisch aan dat u uw loon niet op tijd heeft ontvangen. Vraag aan uw werkgever het loon zo spoedig mogelijk alsnog te betalen. In sommige gevallen heeft de werkgever echter een terechte reden om het loon niet op tijd te betalen.

Stuur een brief

Het kan helaas zo zijn dat u uw werkgever per mail of telefonisch heeft benaderd met de vraag het loon alsnog te betalen, maar dat de werkgever hierop niet reageert of weigert te betalen. De volgende stap die u dan kunt zetten is om een aangetekende brief naar uw werkgever te sturen. In deze brief verzoekt u de werkgever uitdrukkelijk het loon binnen zeven dagen bij te schrijven op uw bankrekening. Daarnaast deelt u de werkgever mee dat u juridische stappen zult zetten indien het loon niet binnen de gegeven termijn wordt betaald. Het is van belang dat u in uw brief nadrukkelijk aangeeft om welk loon het gaat en welke maanden of jaren het betreft. Op het internet zijn modelbrieven voor dergelijke loonvorderingen te vinden.

Kantonrechter

Als de werkgever na het ontvangen van de aangetekende brief onverhoopt toch niet overgaat tot betaling van het achterstallige loon, kunt u een loonvordering instellen bij de rechter. Hierbij dient opgemerkt te worden dat aan procedures over loonconflicten bij de kantonrechter wel de nodige kosten kunnen zijn verbonden. Zo zult u indien u ervoor kiest om een advocaat of mediator in te schakelen deze kosten moeten dragen. Het is echter niet verplicht om een advocaat of arbeidsjurist in te schakelen. Daarnaast zal u afhankelijk van de situatie de kosten voor de behandeling van de zaak bij de rechtbank moeten voldoen, de zogenaamde griffiekosten. Het is wel belangrijk dat u niet te lang wacht met het opeisen van het loon, omdat de aanspraak na vijf jaar verjaart. Deze termijn wordt echter wel verlengd op het moment dat u een aangetekende brief naar uw werkgever hebt gestuurd waarin u betaling van het achterstallige loon vraagt.

Wettelijke verhoging

Indien de werkgever te laat is met betalen, zal hij in sommige gevallen naast het achterstallige loon een wettelijke verhoging moeten betalen. De wettelijke verhoging is een boete die de werkgever zal moeten voldoen vanaf de vierde dag dat het loon te laat is betaald. De werkgever is niet gehouden deze boete te betalen wanneer het te laat betalen van het loon hem niet verweten kan worden of als hij in betalingsonmacht verkeert. In totaal mag deze wettelijke verhoging de helft van het verschuldigde bedrag niet overstijgen. De rechter mag dit bedrag ook nog omhoog of omlaag aanpassen tot een bedrag dat hij redelijk acht.

Wettelijke rente

Naast de wettelijke verhoging, heeft u ook recht op wettelijke rente indien de werkgever het loon onterecht niet betaalt. Deze wettelijke rente bedraagt 2,00% en wordt berekend over de som van het verschuldigde loon en de wettelijke verhoging. In tegenstelling tot de wettelijke verhoging kan de rechter de wettelijke rente niet verlagen.

In het kort

Als u als werknemer heeft gewerkt, is de werkgever in beginsel verplicht het loon uit te betalen. Mocht uw werkgever het loon niet op tijd aan u betalen, dan zult u hierover in eerste instantie met de werkgever in gesprek moeten gaan. Mocht dat niet tot een oplossing leiden, dan kan u een aangetekende loonvordering naar uw werkgever sturen. Indien u er met de werkgever alsnog niet uitkomt, kan een loonvordering bij de kantonrechter worden ingesteld. Wacht vooral niet te lang met het inschakelen van juridisch advies of juridische bijstand wanneer u met een loonconflict kampt.

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit artikel? U kunt ons bereiken op het volgende telefoonnummer: 010-4130090