Werkgeversaansprakelijkheid: schade werknemers

RedactieAlgemeen

Hebt u schade opgelopen op het werk en vraagt u zich af of de werkgever dit moet vergoeden? Dan zal dit artikel u verder helpen!

De werkgever kan op grond van art 7:658 BW door een werknemer aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade wegens een bedrijfsongeval of een beroepsziekte.

De werkgever heeft namelijk een zorgplicht. Dit is de op hem rustende zorg voor de veiligheid van zijn werknemers. Hij dient maatregelen te treffen om schade zo veel mogelijk te voorkomen. Deze maatregelen moeten worden genomen ten aanzien van de bekende gevaren en de gevaren die hij had behoren te kennen. Er moeten namelijk maatregelen worden genomen welke gebruikelijk zijn in bedrijven met soortgelijke activiteiten. Tevens is de werkgever gehouden om van tijd tot tijd aan de werknemer instructies te verstrekken.

De werkgever is in beginsel aansprakelijk indien hij tekortschiet in zijn zorgplicht.
Voor de aansprakelijkheid van de werkgever moet er schade zijn aan de werknemer. Dit kan fysieke- en psychische schade zijn. Verder moet de schade zijn ontstaan in de uitoefening van de werkzaamheden. Dit betekent dat het in beginsel binnen werktijd en binnen de ‘normale’ werkplek moet gebeuren. Tevens moet er een verband zijn tussen de door de werknemer geleden schade en de tekortkoming van de werkgever in zijn zorgplicht. Dit wordt het causaal verband genoemd.

Toch zijn er omstandigheden waarbij de werkgever niet aansprakelijk kan worden gesteld:

  • De schending van de zorgplicht ontbreekt. De werkervaring en bezit van diverse diploma’s kunnen factoren zijn waarbij de werkgever niet tekortschiet in zijn zorgplicht en dus niet aansprakelijk is.
  • De schade is het gevolg opzet of bewust roekeloosheid van de werknemer.
  • Het causaal verband tussen geleden schade van de werknemer en het tekortschieten in de zorgplicht door de werkgever, ontbreekt.